Uusi apulainen. Kieliopas

Minna Harmanen, Suvi Kaipainen ja Mervi Murto, 2014

(2. uudistettu painos)

Uusi apulainen on tarkoitettu kaikille kielenkäyttäjille käteväksi apulaiseksi jokapäiväiseen tarpeeseen. Sopii erityisen hyvin toisen asteen ja jatko-opiskelijoiden käteväksi kielenkäytön apulaiseksi.
– kuvaa tiivisti ja selkeästi suomen kielen äänne-, sana-, lause- ja virkerakenteen ISOn kieliopin näkemyksiä ja termistöä soveltaen
– esittää selkeästi keskeiset kielenhuollon suositukset ja tarjoaa havainnollistavia esimerkkejä
– sisältää myös keskeisiä asiatyylin ja -tekstin ohjeita

Äidinkielen opettajain liiton jäsensivuilta löytyy kirjaan liittyviä tehtäviä kaikille kouluasteille.

Hinta 18 € + lähetyskulut

Tilauslomake⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Sisällys


ÄÄNTEET

Vokaalit
Vokaalisointu

Konsonantit
Astevaihtelu
Erisnimien astevaihtelu
Kirjoituksen ja ääntämyksen eroja
Tavutus


SANAT

Sanat ja morfeemit

Sanaluokat ja sanojen taipuminen

Nominit
1. Substantiivit
2. Adjektiivit
Vertailumuodot
3. Pronominit
Pronominien käyttö
Relatiivipronominit
Määrää ilmaisevat pronominit
4. Numeraalit
Perusluvun taivutus
Järjestysluvun taivutus
Lukusanojen käyttö
Päiväyksen merkitseminen
Rajakohtailmaukset
Sijamuodot
Sijamuotojen käytön erityispiirteitä
Partitiivi
Genetiivi
Essiivi
Adessiivi
Tiettyä sijamuotoa vaativat sanaliitot eli rektiot

5. Verbit
Verbin persoonamuodot eli finiittimuodot
Aikamuodot eli tempukset
Modukset eli tapaluokat
1. Indikatiivi
2. Imperatiivi
3. Konditionaali
4. Potentiaali
Nominaalimuodot eli infiniittimuodot
Infinitiivit
Partisiipit
Verbiliitot
Verbimuotojen käytön ongelmia

Taipumattomat sanat
1. Adverbit
2. Pre- ja postpositiot
3. Konjunktiot ja konnektiivit
4. Keskustelupartikkelit ja liitepartikkelit

Sanojen johtaminen

Lyhyt vai pitkä johdos?

-otta- ja -oitta-verbit

-utta- ja -uutta-verbit

Tavallisia johdostyyppejä

Herkästi sekaantuvia johdoksia

Iso ja pieni alkukirjain

Iso alkukirjain

Erisnimet

Maantieteelliset nimet

Pieni alkukirjain

Yleisnimet

Yhteen ja erilleen kirjoittaminen

Yhdyssanat

Sanaparit

Yhdysmerkin käyttö

Vierassanat

Sitaattilainat

Erikoislainat
Äänteiden kesto
Vokaalin pituus
Konsonanttien kesto

Vierassanojen taivutus

Vieraskielisten nimien taivutus

Lyhenteet

Yhdistämättömien sanojen ja mittayksiköiden lyhenteet

Yhdyssanojen ja sanaliittojen lyhenteet

Lyhenteiden taivutus


LAUSEET JA VIRKKEET

Lauseke, lause ja virke

Predikaatti

Subjekti

Objekti
Objektin sijamuodot
Totaaliobjekti
Partitiiviobjekti

Adverbiaali

Predikatiivi
Subjektin ja predikaatin kongruenssi
Omistusliite eli possessiivisuffiksi

Päälause, sivulause ja virke

Päälausetyypit
1. Väitelause
2. Käskylause
3. Kysymyslause

Virkerakenteita

Erikoislausetyypit
1. Eksistentiaalilause
2. Omistuslause
3. Nesessiivilause
4. Kokijalause

Sivulausetyypit
1. Relatiivilause
2. Konjunktiolause
3. Epäsuora kysymyslause
Sivulauseiden käytön ongelmia

Sivulausetta korvaavat infiniittiset rakenteet
Temporaalirakenne
Referatiivirakenne
Finaalirakenne ja kvantumrakenne
Modaalirakenne

Lauseen ja virkkeen rakentamisesta
Lauseen ja virkkeen rakentamisen ongelmia
1. Vajaa lause ja virke
2. Hajanaisuus
3. Tasapainoton rinnastus eli epäsymmetria
4. Sanajärjestys
5. Töksähtely

Suora ja epäsuora esitys

Välimerkit

Yhdysmerkki

Pilkku
Pilkku lauseiden välissä
Muuta huomioitavaa
Pilkku lauseen sisällä

Piste

Huutomerkki

Kysymysmerkki

Kaksoispiste

Puolipiste

Ajatusviiva

Lainausmerkit

Heittomerkki

Sulkeet

Vinoviiva


ASIATEKSTI JA -TYYLI


Teksti, tyyli ja konteksti

Tekstityypit ja -lajit

Neutraali asiatyyli
Sanavalinnan täsmällisyys
Semanttiset roolit
Havainnollisuus
Sujuvuus
Tiiviys