Ohjeita Virkkeen kirjottajille

Tekstien pituus

Virkkeessä julkaistavan tekstin pituus sovitaan päätoimittajan tai toimitussihteerin kanssa.

Lehdessä yksi sivu ilman kuvia on käsikirjoituksessa 3200 merkkiä välilyönteineen tai 350 sanaa.

Lehdessä yksi sivu ja yksi kuva on käsikirjoituksessa 2700 merkkiä välilyönteineen tai 300 sanaa.


Muut ohjeet

1 Kirjoittaja vastaa tekstin pituudesta ja lyhentää sen tarvittaessa itse.

2 Teksteissä tulee olla valmiiksi artikkelin asiasisältöä kuvaavat otsikko ja ingressi. Väliotsikot ovat suotavia ja lukijaystävällisiä. Kirjoittaja tekee ne itse.

3 Koska Virke ei ole tieteellinen aikakauslehti, tämä tulee ottaa huomioon artikkeleiden rakenteessa ja sisällössä. Tieteellisistä artikkeleista poiketen Virkkeen teksteissä ei tule olla lähdeviitteitä. Artikkeleiden lopussa voi olla lukijaa palveleva Kirjallisuutta-osio.

4 Lähde- ja kirjallisuusluetteloissa käytetään merkintätapaa, joka on esitelty teoksessa: Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. Kymmenes painos. Jyväskylä: Gummerus.

5 Kirjoitukset toimitetaan päätoimittajalle ja toimitussihteerille doc- tai rtf-muodossa.

6 Kuvat tulee toimittaa jpg- tai pdf-muodossa. Jos kuvatiedosto on iso, sen lähettämisestä tulee sopia erikseen toimitussihteeri Sari Hyytiäisen kanssa.

7 Kuvissa tulee olla kuvateksti sekä kuvaajan nimi.

8 Toimitus pidättää itsellään oikeuden lyhentää tai muokata tekstejä.


Kirjoittajapalkkio

Kirjoittajapalkkiota varten toimitetaan liiton toimistoon osoitteeseen
sari.hyytiainen@aidinkielenopettajainliitto.fi seuraavat tiedot:
– nimi
– henkilötunnus
– yhteystiedot
– verokortti
– tilinumero (IBAN).


Muuta

Virke ei julkaise kaunokirjallisuusarvosteluja (lukuun ottamatta nuortenkirjapalstoja) eikä oppikirjaesittelyjä.