Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuusehdot

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien muodollinen pätevyys


Luokanopettaja (A 986/1998 4 §)

  • ylempi korkeakoulututkinto (KM)
  • POM (peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, vähintään 60 op)
  • opettajan pedagogiset opinnot (vähintään 60 op)


Aineenopettaja: äidinkieli ja kirjallisuus (A 986/1998 5 §)

  • ylempi korkeakoulututkinto
  • opetettavassa aineessa perus- ja aineopinnot (lukiossa syventävät opinnot ainakin yhdessä opetettavassa aineessa, jotka ovat suomen kieli ja kirjallisuus)
  • opettajan pedagogiset opinnot (vähintään 60 op)


Kielitaitovaatimukset (9 § ja 12 § 18.12.2003/1133)

Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Lukiokoulutuksessa opettajan tulee hallita opetuksessa käytettävä kieli. Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopetusta antavalla opettajalla tulee olla kyseisen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. 

Puheopin tutkintoa ei äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalta vaadita.


Kaksoiskelpoisuus

Yhtenäinen perusopetus on tuonut esille entistä joustavamman opetuksen sijoittelun ala- ja yläluokille. Kuntiin saatetaan hakea opettajia, jotka opettavat tarpeen mukaan kaikilla perusopetuksen luokilla. Tällöin on tärkeää pitää huolta opetuksen laadun säilymisestä. On siis seurattava, että opettajilla on kaksoiskelpoisuus.

Nykyisessä opettajankoulutuksessa luokanopettajan tutkintoon voi yhdistää aineenopettajan kelpoisuuden opiskelemalla aineopinnot jostakin opetettavasta aineesta. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuuteen tarvitaan aineopinnot (60 op) sekä suomen kielestä että kirjallisuudesta.

Kun aineenopettajalla on kaksoiskelpoisuus, hän on pätevä opettamaan omaa ainettaan sekä ylä- että alaluokilla. Jos aineenopettaja haluaa saada kelpoisuuden myös luokanopettajan virkaan, hänen on suoritettava peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM, 60 op).


Ammatillinen koulutus: yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998 14 §)

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettua ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellista ja ammattitaitoa täydentävää äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matemaattis-luonnontieteellisten opintojen, humanistis-yhteiskunnallisten opintojen sekä liikunnan ja muiden taito- ja taideaineiden samoin kuin terveystiedon opetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka:

  1. on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vähintään 120 opintopisteen tai vähintään 55 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa aineessa (esim. suomen kieli) ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset (esim. puheviestintä, viestintä, kirjallisuus) tai niitä vastaavat opinnot muissa opetettavissa aineissa tai joka on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon soveltuvassa koulutusohjelmassa; sekä
  2. joka on suorittanut vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Ammattikorkeakoulut

Peruspätevyytenä ylempi korkeakoulututkinto. Kelpoisuusvaatimukset vaihtelevat koulukohtaisesti koulun tarpeen ja profiloitumisen mukaan.


Suomi toisena kielenä -opettajan kelpoisuusvaatimukset.