Opettajillekin palkka tehdyn työn mukaan

10.5.2021

Opettajien palkkaus ja opetusvelvollisuudet puhuttavat historian ja yhteiskuntaopin lehtori Aino Markowia kirjoituksessaan Opettajille pitäisi maksaa palkkaa yhdenmukaisilla ehdoilla (HS Mielipide 5.5.). Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien palkkaus on mielestämme oikeassa suhteessa heidän tekemäänsä työhön.

Käytössä olevat opetussuunnitelmat ja digitaalisuuteen perustuvien opetusmenetelmien käyttö ovat kasvattaneet kaikkien opettajien työmäärää, eivät pelkästään reaaliaineiden opettajien. Uuteen teknologiaan perehtyminen, materiaalin jatkuva hankinta ja omien tietojen ja taitojen ylläpitäminen, uudenlaisen arvioinnin käyttöönotto ja oppiaineiden välisen yhteistyön mukana tuleva suunnittelutyön lisääntyminen koskevat kaikkia oppiaineita. Tämä muutos on korostanut äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien olennaista perustyötä: oppilaiden kirjallisten tuotosten ohjaamista, tarkistamista ja arviointia sekä palautteen antamista. Jo nykyisellään äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat opettajat kipuilevat tarkistamiseen kuluvan ajan paljoudessa, ja juuri tämän työnosan runsauteen perustuu näiden aineiden opettajien nykyinen opetusvelvollisuus.

Opettajien palkkausjärjestelmä kaipaa kuitenkin uudistuksia. Opettajat tekevät tällä hetkellä paljon työtä, joka pitäisi ottaa selkeästi huomioon, kuten pitävät yhteyttä oppilaisiin, huoltajiin tai erilaisiin muihin sidosryhmiin ja osallistuvat monenlaisiin koulun kehittämiseen liittyviin palavereihin ja koulutustilaisuuksiin. Samasta työstä, kuten ryhmänohjaajan tehtävästä, tulee myös korvata kaikille saman verran.  Lisäksi palkkauksessa pitää ottaa huomioon opetusryhmien koko. Opettajalle maksetaan sama palkka riippumatta siitä, kuinka paljon ryhmässä on opiskelijoita.

Opettajien palkkausjärjestelmän tulee ottaa reilusti huomioon oppiaineiden luonteen erilaisuus. Opetusvelvollisuuden tasaaminen ei ole oikea tie - ei ainakaan ilman perusteellista selvitystä siitä, minkä verran kunkin aineen opettamiseen oikeasti tarvitaan aikaa.


Sari Hyytiäinen
puheenjohtaja

Jaakko Sarmola
varapuheenjohtaja
Äidinkielen opettajain liitto ry