Tehdään yhdessä

26.4.2017


Haluatko vaikuttamismahdollisuuksia, ajatusten vaihtoa kollegoiden kanssa, ystäviä ja mielekkäitä tehtäviä?

Näitä kaikkia sisältyy ÄOL:n hallitustyöskentelyyn. Vapaa-ajan uhraaminen ei tunnu työläältä, koska vastapainona saa paljon. 

Yhtä lailla paikallisyhdistystoimintaan osallistumalla voi vaikuttaa ja luoda yhteyksiä toisiin eri kouluasteilla opettaviin. Lauantaina 22.4.2017 kokoontui neuvottelukunta, joka on Äidinkielen opettajain liiton yksi tärkeimmistä toimielimistä. Kokoukseen osallistui edustajia kaikista paikallisyhdistyksistä. Edustajat voivat olla kertomassa näkemyksiään ja viemässä viestiä omien yhdistystensä jäsenille. 

Vaikka someaikakaudella opettajat keskustelevat erilaisissa opetukseen liittyvissä ryhmissä, ne eivät voi ottaa virallisesti kantaa tai huolehtia oppiaineemme asemasta ja äidinkielen opettajien eduista. Pedagogisena järjestönä voimme sen sijaan vaikuttaa. Teemme kiinteästi yhteistyötä myös muiden pedagogisten järjestöjen kanssa. 

Paikallisyhdistyksesi jäsenenä Sinun kannattaa huolehtia siitä, että saat tietoa paikallisyhdistyksesi edustajalta neuvottelukunnassa käsitellyistä asioista. Viimeksi aikaa käytettiin kommenttien keräämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän ehdotuksesta ylioppilastutkinnon kehittämiseen (OKM:n julkaisuja 2017.16). Näiden pohjalta lukioryhmä tulee tekemään asiasta lausunnon. 

Kokouksessa esiteltiin ÄOL:n ja SKS:n yhteistyönä syntynyttä ÄLY-alustaa ja tulevaa sähköistä yo-koetta. Alustan käytöstä on tulossa lukiossa opettaville koulutusta, joka järjestetään yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa. Keskustelua käytiin myös ÄOL:n paikallisyhdistysten toiminnasta ja siihen liittyvistä haasteista, samoin kuin äidinkielen ja kirjallisuuden arvioinnista yläkoulussa.

Viime marraskuussa otimme yhdessä SUKOLin, ja S2-opettajien kanssa kantaa opetusvelvollisuuteen. Saimme myös vaikutettua hienolla hienolla tavalla kirjastolakiin. Olen osallistunut kokouksiin, jossa suunniteltiin SUKOLin, LIITOn ja MAOLin kanssa kyselyä ammatillisella puolella opettaville opettajille. Kysely toteutettiin toukokuussa. 

Joulukuussa saimme audienssin Opetushallitukseen, jossa kerroimme näkemyksemme ja  ammatillisen koulutuksen uudistuksesta. Helmikuussa kävimme pedagogisten järjestöjen kanssa Elinkeinoelämän keskusliitossa esittämässä huolemme, miten käy, jos oppiminen viedään pääosin työpaikoille. Ammatillisen ryhmän edustajat kävivät myös OKM:ssä 12.4.2017.  

Myös lausuntojen ja tiedustelujen tekeminen on tapa vaikuttaa. Viime vuoden aikana ÄOL on ottanut kantaa lukion tuntijakokokeiluun. Lausunnossa toivottiin kokeilun siirtämistä aikaisintaan syksyyn 2017 ja perusteellisempaa valmistelua. Keväällä tehtiin myös tiedustelu ylioppilastutkintolautakunnalle sähköisen ylioppilaskokeen rakenteesta ja tehtävistä. Joulukuussa ministeriölle toimitettiin lausunto lakiehdotuksesta ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi.Pedagogista vaikuttamista ja yhteistyötä tehdään myös OAJ:ssa, POEssa ja Aineenopettajaliitossa sekä Suomi toisena kielenä -opettajien ja Svenska modersmålslärarföreningenin kanssa. 

Hallitustyöskentelyyn kuuluu myös työryhmissä toimiminen. Ilman ÄOL:n aktiiveja ei syntyisi erilaisia julkaisuja, esimerkiksi  Virkettä, vuosikirjoja tai erilaisia materiaaleja opetukseen, kuten valtakunnallista 9. luokan koetta. Yhteistyössä SKS:n kanssa on suunniteltu sähköisiä opetusmateriaaleja. 

Erilaisia tapahtumia ja kilpailuja on suunniteltu eri yhteistyökumppaneiden kanssa, esimerkiksi Suunnista kirjaan yhdessä Tietokirjailijoiden kanssa. Vuosittain Äidinkielen opetuksen foorumi ja talvipäivät kokoavat opettajia ympäri Suomea.

Hallituksella on myös työnjohdollinen rooli. Tässä tehtävässä hallituksen on huolehdittava toimiston henkilöstöjohtamisesta ja siitä, että toiminta rullaa niin kuin pitääkin. On osoittautunut hyödylliseksi, että hallituksen jäsenillä on monialaista kokemusta.