ÄOL:n kirje YTL:lle kevään 2021 koepäivien sijoittelusta

8.2.2021

Ylioppilastutkintolautakunnalle

Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) on ilmoittanut kullekin lukiolle kevään 2021 ylioppilastutkinnon osalta, mihin päivään mennessä lukioiden on toimitettava alustavasti arvioidut koesuoritukset YTL:lle.  Äidinkielen opettajain liitto ry (ÄOL) pitää äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen aikataulua liian tiukkana varsinkin siinä tapauksessa, että opettajalla on kokelaita 41 tai enemmän arvioitavana.

YTL:n ylioppilastutkintoa koskevissa yleisissä määräyksissä ja ohjeissa (julkaistu 19.2.2020) todetaan luvussa 1.5.3 (s. 15) seuraavasti: Lukion on toimitettava koesuoritukset alustavasti arvosteltuina lautakunnalle viikon kuluessa kunkin kokeen suorittamisesta, ellei lautakunta ole antanut muita ohjeita aikataulusta. Lautakunta ilmoittaa äidinkielen kokeen alustavan arvostelun aikataulun erikseen jokaiselle tutkintokerralle. Jos yksittäisellä opettajalla on reaaliaineessa alustavasti arvosteltavina vähintään 21 kokelaan suoritukset, ne on toimitettava lautakunnalle viimeistään kahden viikon kuluessa kokeen suorittamisesta. Jos yksittäisellä opettajalla on muussa kuin reaaliaineessa alustavasti arvosteltavina vähintään 41 kokelaan suoritukset, ne on toimitettava lautakunnalle viimeistään kahden viikon kuluessa kokeen suorittamisesta.

Lukioille toimitettu tarkistusaikataulu on herättänyt vahvaa huolta erityisesti tilanteesta, jossa opettajalla on vähintään 41 kokelaan suoritukset arvioitavana. Määräyksissä mainittu kokeiden tarkistamiseen varattu kahden viikon tarkistusaika ei toteudu, kun lukutaidon koe on 16.3. ja alustavan arvioinnin takaraja on 1.4. ja kirjoitustaidon koe on 19.3. ja takaraja on 8.4. Välissä ovat pääsiäisajan päivät 2.–5.4. Opettajaa ei pidä velvoittaa tekemään töitä viikonloppuisin eikä pyhäpäivinä, kuten pääsiäisenä. Erityisen ongelmallinen tämä tilanne on lukioissa, joissa on vain yksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja.

Kohtuuttoman tiukka aikataulu heijastuu suoraan arvioinnin laatuun. Siitä on tingittävä, jos aikaa työntekoon on liian vähän. Opiskelijoilla tulee kuitenkin olla oikeus saada rauhassa ja paneutuen tehty harkittu arviointi sen sijaan, että opettajat joutuvat arvioimaan opiskelijoiden suoritukset liian nopeasti. Tämä näkökulma korostuu entisestään suorien todistusvalintojen lisäännyttyä korkeakouluihin haettaessa.

Kiire alustavassa arvioinnissa heijastuu myös siihen, että lopullisesta arvioinnista vastaavien sensorien työ lisääntyy ja hidastuu. Kehä on valmis.

ÄOL on erittäin huolestunut siitä, miten annettu aikataulu vaikuttaa lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien työssäjaksamiseen. Ylioppilaskirjoitusten aikaan on ylioppilaskokeen suoritusten tarkistamisen rinnalla hoidettava oppitunnit, koeviikko tarkistuksineen ja ylioppilaskokeen valvontatyö, joka on kuluvana keväänä poikkeuksellisen suuri koronarajoitusten takia. Valvontoja lisää myös lukiolain uudistamisen myötä tullut rajaton arvosanojen korotusoikeus.

Äidinkielen opettajain liitto toivoo, että Ylioppilastutkintolautakunta ottaa huolemme vastaan ja väljentää aikataulua niin, että se mahdollistaa sekä luku- että kirjoitustaidon kokeen alustavalle arvioinnille kahden viikon tarkistusajan. Se, että kukin lukio hakee asiaan muutosta omalta osaltaan, ei liene tarkoituksenmukaista.

 

Helsingissä 6.2.2021

Kunnioittavasti

Sari Hyytiäinen

puheenjohtaja

Äidinkielen opettajain liitto ry