Lausunto perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeriluonnoksesta

25.9.2020

Äidinkielen opettajain liiton perusopetusryhmä kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeriluonnoksesta. Keskitymme lausunnossamme suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteereihin.

Kiitämme luonnosta selkeydestä ja ymmärrettävyydestä. Arvosanojen jatkumot ovat pääasiallisesti johdonmukaisia, ja erityisesti arvosanan 5 kriteerit ovat konkreettisia, realistisia ja opetustyötä tukevia. Uusi oppilaan oppimisen tavoite on ilahduttava lisäys, johon toivoisimme vielä rohkeammin oppilaan kielen tasolla olevaa ilmaisua.

Alla on liiton tekemät tavoitekohtaiset huomiot ja korjausehdotukset:

T3 mainitsee viestintä- ja esitystilanteet, joiden rinnalle nostaisimme muutkin ilmaisulliset tilanteet. Tavoitekuvauksessa edellytetyt draaman keinot eivät tule ilmi missään arvosanakriteereistä. Puhe-esitys arvosanan 5 kohdalla voisi realistisemmin olla mielestämme puheenvuoro. Lisäksi arvosanan viisi kriteereissä edellytetään, että oppilaan puhe-esityksen tulisi olla itse valmisteltu. Kokemuksemme nojalla arvosanaan viisi yltävä oppilas harvoin valmistelee puheenvuoroaan. Katsomme, että kriteeri tällaisenaan tuottaa samalla tupla-arvioinnin suhteessa T14:een, jossa edellytetään tekijänoikeuksien kunnioittamista.

T5 ei ole mielestämme selkeästi ilmaistu tekstin ymmärtämisen strategioiden ja niiden jatkumon osalta.

T9 arvosanan 9 kriteereissä edellytetään taitoa pohtia fiktion kielen ja ilmaisutapojen moninaisuutta. Tätä pohtimista voisi mielestämme avata eri näkökulmien ja eri tulkintojen hahmottamisella esimerkiksi kirjallisuuskeskustelua käyden. Lisäksi arvosanan 8 kuvauksessa voisi mielestämme näkyä jo taito jakaa erilaisia kirjallisuuteen liittyviä havaintoja toisten kanssa.

T11 on mielestämme luettavuudeltaan hankala ja kaipaisi selvennystä siihen, että alemmassa arvosanassa mainitut tekstilajit sisältyvät aina korkeamman arvosanan kuvaukseen.

T12 arvosanan 7 kuvauksessa palautteen hyödyntämisessä ”satunnaisesti” olisi mielestämme tarkoituksenmukaista korvata ilmaisulla ”jonkin verran”.

T13 ei tuo kriteerikuvauksissa selvästi esille tieto- ja viestintäteknologian roolia. Lisäksi näemme, että arvosanojen 7 ja 8 kuvaukset eivät muodosta jatkumoa, vaan kuuluisivat toisinpäin.

T16 arvosanojen 7 ja 8 jatkumossa lukeneisuuden kuvaus kuuluisi miestämme olla toisinpäin. Ehdotamme, että arvosanassa 7 oppilas on lukenut itse valitsemiaan teoksia ja arvosanassa 8 lukuvuosittain sovitut teokset. Arvosanan 9 kuvauksessa voisi olla maininta kulttuurielämyksistä lukukokemusten rinnalla.

T17 on arvosanakuvauksissaan erittäin kielikeskeinen, jolloin kulttuuri jää sekä arvioinnin kohteena että arvosanakuvauksissa piiloon. Näkisimme, että kulttuuriin liittyvänä tiedollisena tavoitteena voisi olla suomalaisen kulttuurin ymmärtäminen ja taitona itselleen sopivan kulttuuritarjonnan hakeminen. Arvosanan 5 kuvauksessa suomen kielen tyypillisten piirteiden nimeäminen on melko spesifi taito, jonka tilalle ehdottaisimme kriteeriksi, että oppilas ymmärtää, että kielillä on erilaisia piirteitä.

Hanna Rahko
Äidinkielen opettajain liitto
Perusopetusryhmä