Lausunto oppimisen ja osaamisen arvioinnista perusopetuksessa

16.12.2019

Äidinkielen opettajain liitto on antanut Opetushallitukselle lausunnon perusopetuksen arvioinnista

Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentäminen

Äidinkielen opettajain liitto ry (ÄOL) kiittää Opetushallitusta saamastaan lausuntopyynnöstä, joka koskee opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutoksia ja täydennyksiä.

ÄOL katsoo, että arviointia koskevan luvun luonnoksessa tulee hienosti esille monipuolisen arvioinnin merkitys ja se, että osaamista on voitava osoittaa eri tavoin. On myös hyvä, että monipuolisten arviointimenetelmien tärkeys maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa mainitaan erikseen.

Arvioinnin yleisissä linjauksissa olisi syytä täsmentää, että arviointimenetelmät valitaan yleisiä periaatteita noudattaen kullekin oppiaineelle tarkoituksenmukaisiksi, sillä samat käytänteet eivät välttämättä sovellu kaikkien oppiaineiden arviointiin. Myös eri vuosiluokkien arviointiin tarvitaan erilaisia arviointitapoja.

Formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin erot esitetään luonnoksessa selkeästi. Hyviä täydennyksiä ovat maininnat, ettei formatiivinen arviointi edellytä dokumentointia eikä oppilaan tekemä itse- ja vertaisarviointi vaikuta summatiiviseen arviointiin. Toivottavasti nämä linjaukset näkyvät selvästi myös paikallisissa opetussuunnitelmissa.

Numeroarviointia koskevat linjaukset ovat luonnoksessa perusteltuja. Arvioinnin yhdenvertaisuuden kannalta on hyvä, että paikallisesti päätettävien asioiden määrää on karsittu. Yksi paikallisesti päätettävä asia on päättöarvosanan korottamismahdollisuus, johon olisi tarpeen saada tarkempia suuntaviivoja esimerkiksi siitä, kuinka monta kertaa päättöarvosanoja on mahdollista korottaa.