ÄOL:n lausunto ylioppilastutkintolaista 2018

27.8.2018

Äidinkielen opettajain liitto ry (ÄOL) kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä lausuntopyynnöstä, joka koskee Hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain muuttamisesta. Haluamme lausua esityksestä seuraavaa.

ÄOL ei kannata esitystä, että ylioppilastutkinnon voisi jatkossa suorittaa myös englanniksi (1 § ja 6 §). Esityksessä todetaan englanninkielisen tutkinnon kohderyhmäksi erityisesti paluumuuttajat tai muut Suomeen muuttavat, jotka ovat käyneet koulunsa englanniksi (ei välttämättä kuitenkaan heidän äidinkielensä). He eivät esityksen mukaan kykenisi suorittamaan ylioppilastutkintoa kansallisella kielellä. Esityksen perusteluosassa kuitenkin myönnetään, että kansallisessa tutkinnossa äidinkielen koe on tärkeä ja sen painoarvo jatko-opintoihin haettaessa suuri. Luonnoksessa esitetäänkin englanninkielistä tutkintoa, jossa pitäisi suorittaa äidinkielen koe kotimaisella kielellä. On toki tärkeää, että kansallisen tutkinnon suorittaneet joutuisivat osoittamaan kansallisen kielen hallintaansa, mutta miten he suoriutuvat äidinkielen kokeesta, kun muiden kokeiden tekeminen kansallisella kielellä ei onnistuisi? Mitä opiskelijaryhmää tämä uudistus kaiken kaikkiaan sitten palvelisi? Se palvelisi suomalaisia lukiolaisia, jotka kykenevät suorittamaan äidinkielen kokeen kansallisella kielellä ja ovat opiskelleet lukiossa muita oppiaineita englanniksi.

Englanninkielinen ylioppilastutkinto rohkaisisi lukioita järjestämään yhä enemmän englanninkielistä opetusta, mitä emme pidä millään muotoa hyvänä kehityssuuntana. Päinvastoin valtion pitäisi tukea kaikin keinoin kansalliskielten asemaa koulutuksen ja sivistyksen kielinä. Yo-tutkinnon kokeiden kääntäminen englanniksi on kallista, samoin sensoreiden palkkaaminen. Se, että kokeisiin liittyvät aineistot vain käännettäisiin englanniksi, ei myöskään ole ongelmatonta. Kielen ja ajattelun yhteys on tiivis.

Meillä on jo toimiva IB-lukioiden verkosto ja IB-tutkinto, joita kannattaa kehittää edelleen.  Niiden rinnalle ei tarvita kilpailevaa englanninkielistä lukiokoulutusta ja tutkintoa. IB-linjan opettajat koulutetaan, ja heidän englannin kielen taitonsa tulee olla kriteerien mukainen. Mitään tällaisia kriteereitä ei ole muissa englanninkielistä opetusta antavissa lukioissa. Opetuksessa käytettävän kielen hallinnan taso voisi siis olla varsin kirjava, mikä ei ole hyväksi myöskään englannin kielen taidon kehittymiselle.

Esityksen mukaan hyväksytyn kokeen saisi uusia rajoituksetta (17 §). Tieto jatkuvan uusimisen mahdollisuudesta voi vaikuttaa kielteisesti kokeisiin valmistautumiseen, lisätä lukioissa koejärjestelyjä ja muuttaa myös arvosanojen arvoa. Toivommekin, että säädöstä kokeiden rajattomasta uusimisesta tarkistetaan, mikäli edellä mainittuja ongelmia ilmenee.

Muilta osin Äidinkielen opettajain liitto on valmis hyväksymään esityksen laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain muuttamisesta.

 

Äidinkielen opettajain liitto