ÄOL:n lausunto lukioasetuksesta 2018

27.8.2018

Äidinkielen opettajain liitto ry (ÄOL) kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä lausuntopyynnöstä, joka koskee Ehdotuksia valtioneuvoston asetuksiksi lukiokoulutuksesta sekä eräiden lukiokoulutusta koskevien asetusten muuttamista.

Mielestämme lukiokoulutuksen kehittämisvauhti on ollut erittäin kova. Jatkuvat muutokset ovat häirinneet työtä lukioissa ja vaikuttaneet kielteisesti opettajien työssä jaksamiseen. Lukion opetussuunnitelman perusteita päivitettiin vuonna 2015, eikä kaikkien kurssien opiskelusta uuden opetussuunnitelman mukaisesti ole vielä kertynyt tietoa. Nyt vuonna 2018 hyväksytty uusi lukiolaki ja siihen liittyvät asetusmuutokset, joita tässä kommentoimme, johtavat myös lukion opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen. Nykyisen opetussuunnitelman arviointi on vaikeaa juuri siksi, että sen mukaan opiskelusta on vielä niin vähän kokemusta. Toivomme kaiken kaikkiaan jatkossa lukioon työrauhaa jatkuvan kehittämispaineen sijaan.

Kiinnitimme huomiota seuraaviin 3. luvun osion Opetus ja arviointi pykäliin. On erittäin tärkeää, että opetuksen määrä nykyisessä laajuudessaan todetaan asetuksessa (11 § Opintojen mitoitus). Oppiaineiden kurssien tavoitteiden kuvauksissa tulee luopua sen tyyppisistä ilmauksista kuin “opiskelija syventää taitojaan”. Se ohjaa arviointia kovin subjektiiviseksi, opiskelijakohtaiseksi. Tavoitteiden tulisi olla yksiselitteisiä ja kaikille samoja, jotta arviointikin voisi olla läpinäkyvää ja tasapuolista.

ÄOL kannattaa sitä, että nykyisestä kurssien jaottelusta syventäviin ja soveltaviin opintoihin luovutaan (12 §). Olisi kuitenkin syytä siirtää äidinkielen ja kirjallisuuden syventävät kurssit ÄI8 ja ÄI9 kaikille pakollisiksi opinnoiksi, koska ylioppilastutkinnon kokeet laaditaan sekä nykyisten pakollisten että syventävien kurssien perusteella. Nykyisten syventävien kurssien opiskelua ei saisi jättää vapaaehtoiseksi.  Tällainen muutos olisi perusteltua myös siksi, että äidinkielen ylioppilaskoe on kaikille pakollinen ja siitä saadun arvosanan painoarvo on korkeakoulujen hakumenettelyssä suuri haettaessa mille alalle tahansa lukion jälkeen.

Luonnostekstissä todetaan (12 § Opintojen rakenne ja opintojaksojen laajuus), että lukiodiplomien laajuutta ei rajoitettaisi vaan ne voisivat olla myös kahta opintopistettä laajempia. ÄOL näkee tämän mahdottomana toteuttaa, koska diplomeille on valtakunnalliset kriteerit. Lukiot voivat toki järjestää erimittaisia opintojaksoja, jotka sisältävät diplomin suorittamiseen tähtääviä ja sitä tukevia opintoja, mutta itse valtakunnallisten diplomien tulee olla kaikille yhtä laajoja.

ÄOL kannattaa oppiaineen äidinkieli ja kirjallisuus muuttamista muotoon suomen kieli ja kirjallisuus, joka vastaa opetuksen nykytilannetta paremmin. Läheskään kaikkien oppiaineen opetukseen osallistuvien äidinkieli ei ole suomi, vaikka he osaavatkin kieltä lähes äidinkielen tasoisesti. (14 § Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kielten opetus muulle kuin suomen- tai ruotsinkieliselle opiskelijalle, 15 § Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa.)

Pykälässä 17 määrätään opintojaksojen arvosana-asteikoista. Arvosanat annetaan vain opintojaksoista, jotka lukiot voivat itse suunnitella niin laajoiksi kuin haluavat ja sellaisten oppimäärien opinnoista kuin haluavat. ÄOL näkee erittäin ongelmallisena sen, että sama arvosana tulisi antaa kaikista opintojaksoon kuuluvien oppiaineiden kursseista, vaikka eri kurssien osuus koko opintojaksosta voi olla aivan erilainen. Tällä hetkellä eri oppiaineiden yhteisistä kursseista on voinut saada oman, erilaisen arvosanansa oppiaineeseen kuuluvan työn tason mukaisesti.

 

Muilta osin ÄOL on valmis hyväksymään esityksen lukioasetuksista.

 

Äidinkielen opettajain liitto