ÄOL:n esitys: Lukeva koulu kärkihankkeeksi

2.5.2018

LUKEVA KOULU KÄRKIHANKKEEKSI

Hyvä ja monipuolinen luku- ja kirjoitustaito on kaiken oppimisen ja yhteiskunnassa toimeen tulemisen

perusta. Jos luku- ja kirjoitustaidot ovat heikot, syrjäytymisen vaara on ilmeinen: Tästä kaikesta kärsii ennen kaikkea ihminen itse, mutta se tulee erittäin kalliiksi myös yhteiskunnalle.

Aktiivinen lukemisharrastus lisää yleissivistystä ja kehittää ajattelun taitoja ja luovuutta sekä keskittymis- ja empatiakykyä.Viime vuosina on kuitenkin herännyt laajasti perusteltua huolta suomalaisten lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon tilan heikkenemistä sekä lukemisharrastuksen voimakkaasta vähenemisestä.

Suomalaisen koululaitoksen keskeinen arvo on tasa-arvo. Kaikille taataan yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet kehittää itseään ja edetä koulutus- ja työmaailmassa taustastaan riippumatta. Oppimistulosten eriytyminen kertoo kuitenkin siitä, että tasa-arvoisuus ei ole enää itsestään selvää.

Peruskoulussa ja toisella asteella luku- ja kirjoitustaitoja voidaan kehittää vain, jos koulussa on riittävästi monipuolista, eri ikätasoille sopivaa luettavaa – kirjoja ja lehtiä.Tällä hetkellä koulujen kirjastotoiminta on erittäin kirjavaa, ja se riippuu koulun henkilökunnan aktiivisuudesta sekä

kunnan koulutoimen ja koulujen omista rahoituspäätöksistä. Tämä asettaa lapset ja nuoret eriarvoiseen asemaan jo lähtökohtaisesti.

Koulujen ja yleisen kirjaston yhteistyö mainitaan uudessa kirjastolaissakin.Koulut hyötyvät paljon kirjastojen asiantuntemuksesta esimerkiksi aineiston hankinnassa, tiedonhaun opastuksessa, kirjavinkkauksessa sekä koulukirjaston perustamisessa ja hoidossa.

Luku- ja kirjoitustaitojen kehittäminen on koko koulun tehtävä, kuten myös uudet opetussuunnitelmat korostavat. Kaikkien oppiaineiden opettajat ovat  tiedonalansa kielen opettajia ja tarvitsevat täydennyskoulutusta sekä erilaisten tekstien lukemisen ja tulkitsemisen ohjaamisessa (monilukutaidot) että kielitietoisen pedagogiikan omaksumisessa.

Esityksiä

Äidinkielen opettajain liitto esittää, että luku- ja kirjoitustaitojen kehittäminen otetaan maassamme kärkihankkeeksi.Se sopii osaksi ja täydentää opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi peruskoulu -ohjelmaa, jossa uudistetaan peruskoulua, oppimisympäristöjä ja digitalisaatiota. Liikkuvan koulun rinnalle tulee luoda Lukeva koulu.

Lukeva koulu vaatii seuraavia toimia:

  • Toiminnan koordinointiin tarvitaan opetuksen ja kulttuuri- sekä kirjastoalan asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka pohtii, miten luku- ja kirjoitustaitojen parantamiseen otetaan mukaan koko koululaitos ja kaikki oppiaineet. Tämän ryhmän tehtäväksi tulee laatia kansallinen strategia, joka ohjaa kuntien koulukirjastotoimintaa.
  • Hanketta johtaa valtakunnallinen, täysipäiväinenstrategitukenaan toimiva henkilökunta.
  • Kuntien tulee laatia tietostrategia, jossa määritellään mm., miten koulun ja kirjaston yhteistyö hoidetaan, miten koulujen kirjastot toimivat, millaisia tiedonhallintaan liittyviä taitoja kullakin ikätasolla opiskellaan.
  • Tehtäväänsä koulutettavat lukutaitolähettiläätkiertävät kouluttamassa kunnissa, ja kuntien kirjastoissa toimii koulukirjastolinkkinä informaatikko tai kirjastonhoitaja, joka tukee ja auttaa kouluja niin luettavan ja hankittavan kirjallisuuden valinnassa kuin tiedonhaussakin.
  • Lukeva koulu auttaa kuntia ja kouluja rahoittamalla mm. materiaalien ja lukulaitteiden hankintoja.
  • Lukeva koululleperustetaan oma verkkosivusto, jolla voidaan mm. jakaa lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä opetusvinkkejä eri kouluasteille. Sinne voidaan koota myös yhteydet nyt jo meneillään oleviin lukutaitohankkeisiin (esim. Lukuklaaniin).
  • Käynnistetään laaja toisen asteen opiskelijoiden luku- ja kirjoitustaitojen tutkimushanke.
  • Pienennetään perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen ryhmäkokoja.

Luku- ja kirjoitustaitojen parantamiseen eli esitettyyn Lukeva koulu -hankkeeseen tulee varata rahoitusta vähintään saman verran kuin Liikkuva koulu -hankkeeseen (7 miljoonaa euroa /vuosi)Opettajien täydennyskoulutukseen tarvittavan rahoituksen pitää myös olla verrattavissa Liikkuvaan kouluun liittyvään rahoitukseen.On tärkeää, että uudet lukemisen ja kirjoittamisen käytänteet juurtuvat kouluihin, joten rahoituksen tulee olla pysyvien vaikutusten saamiseksi jatkuvaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Äidinkielen opettajain liitto ry

Puheenjohtaja Sari Hyytiäinen