Äidinkielen opettajain liitto ry:n suositukset vuosityöaikakokeiluun osallistumisen edellytyksiksi

23.3.2018

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilujen on sovittu alkavan 1.8.2018. Kokeilujen on määrä kestää kolme lukuvuotta. Kokeiluun osallistumisesta päätetään OAJ:n paikallisyhdistyksissä, jotka tekevät asiasta paikallisen sopimuksen työnantajan kanssa. Paikalliset sopimukset pitää myös hyväksyä OAJ:ssä ja KT:ssä. OAJ:n paikallisyhdistys ei voi tehdä päätöstä vuosityöaikakokeiluun osallistumisesta vastoin edustamiensa jäsenten enemmistön tahtoa.

Äidinkielen opettajain liitto ry pitää tärkeänä ainakin seuraavien reunaehtojen täyttymistä, jotta sen jäsenten kannattaa ilmaista hyväksyntänsä vuosityöaikakokeiluun osallistumiseksi.

 • palvelussuhteen nykyiset ehdot (kuten palkkaus, työmäärä ja työn ajoittuminen) eivät heikkene
 • kaikesta työstä maksetaan, kuten esimerkiksi
  • työaika mitoitetaan oikein
  • kaikki työ tehdään työajalla, ja työn tekemiseen varataan riittävästi aikaa
 • työajan käytön suunnittelulle ja seuraamiselle varataan riittävästi sidottua työaikaa
  • työaikasuunnitelmaa on oltava mahdollisuus korjata lukuvuoden aikana
 • kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tekemät tehtävät hyväksytään hänen työkseen, mukaan lukien myös
  • oppilaan kirjoittamien tekstien lukeminen ja arviointi
  • median, nykykirjallisuuden ja muun kulttuurin seuraaminen opetuksen toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa
 • mm. seuraavat tehtävät tulee tehdä sidotulla työajalla 
  • kaikki oppilaiden opetus- ja kasvatustyö
  • veso- ja kiky-päivät
  • kokoukset ja työryhmät
  • kunta- ja koulukohtainen kehittäminen
  • vanhempien tapaamiset, arviointikeskustelut
  • opetuksen yhteinen suunnittelu
  • täydennyskoulutukseen ym. osaamisen kehittämiseen osallistuminen
 • niihin tehtäviin, joita opettaja hoiti ennen kokeilua, tulee varata vähintään saman verran aikaa ja rahaa myös kokeilun aikana
 • sitomaton työaika on koko kokeilun ajan vähintään 40 %

Äidinkielen opettajain liitto korostaa, että paikallisen vuosityöaikakokeilua koskevan sopimuksen tulee kohdella kaikkia opettajia ja opettajaryhmiä tasavertaisesti koulujen sisällä ja välillä. Jos ensimmäisenä kokeilulukuvuonna tai sen jälkeen opettajien asema heikkenee verrattuna kokeilua edeltävään aikaan, on kokeilusta luovuttava.