ÄOL:n lausunto lukiolaista

22.2.2018

Lausunto kokonaisuudessaan on liitteenä.

Lausunnon keskeinen sisältö


1. Lukiolaki


ÄOL pitää erittäin tärkeänä. että lakiesityksessä lukion vahva yleissivistävä tehtävä turvataan edelleen. Valinnaisuus pidetään nykyisen linjan mukaisena eli maltillisena.

ÄOL esittää, että pykälään 4 koulutuksen järjestämisluvan myöntämisedellytyksistä lisätään edellytys oppilaitoskirjaston tai yleisen kirjaston käyttöön osana lukio-opetusta sekä vaatimus nykypedagogiikan mukaisista tiloista, jotka mahdollistavat tiimityöskentelyn ja itsenäisen opiskelun.

Pykälässä 11 Oppimäärän sisältö määrätään lukion oppimäärän sisällöstä ja ensimmäisenä oppiaineena mainitaan äidinkieli ja kirjallisuus. ÄOL esittää, että oppiaineen nimi muutettaisiin muotoon suomen kieli ja kirjallisuus. Lukiossa oppiainetta opiskelee nykyisin varsin paljon opiskelijoita, joiden äidinkieli ei ole suomi, mutta he osaavat sitä vaikkapa toisena tai kolmantena kielenä lähes äidinkielen tasoisesti. Ehdottamamme nimimuutos kohtelisi kaikkia opiskelijoita tasa-arvoisemmin

Luonnoksessa esitetään pykälässä 12 Opetussuunnitelma, että opetussuunnitelman laadinnassa korostuisi nykyistä huomattavan paljon enemmän paikallinen opetussuunnitelmatyö. Tällainen koulutuksen järjestäjälle annettava vapaus olisi hyvä mahdollisuus rakentaa omannäköisiä opintojaksoja, mutta ÄOL:n mielestä opintojaksoille tarvittaisiin kuitenkin suuntaa antavia valtakunnallisia linjauksia tai ainakin suosituksia. Entä miten turvataan sellaisten opiskelijoiden oppiminen, jotka joutuvat syystä tai toisesta vaihtamaan lukiota? Valtakunnalliset syventävät kurssit pitäisi ylioppilaskokeisiin valmentavina järjestää nykyisten kurssien tapaisina, itsenäisinä “kursseina”.

Jos lukiolaki edellyttää koulutuksen järjestäjiltä esityksen mukaisesti näin laajaa omaehtoista suunnittelua, on tärkeää, että opetussuunnitelmatyön tueksi tarjotaan tukea ja koulutusta. Tämä on erityisen olennaista pienissä kunnissa ja lukioissa, joissa vain yksi henkilö saattaa vastata jonkin oppiaineen opintojen opetussuunnitelmasta.

Esityksessä korostetaan opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen turvaamista opintojen eri vaiheissa. On tärkeää, että tämä uudistus lukiolakiin tehdään ja siten kaikilla lukiolaisilla on näihin tukitoimiin yhtäläiset mahdollisuudet.


2. Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta


ÄOL pitää tärkeänä pykälässä 1 Ylioppilastutkinto olevaa mainintaa ylioppilastutkinnon suomen- tai ruotsinkielisyydestä. Kansallinen tutkinto tulee suorittaa kansallisilla kielillä.

ÄOL ei kannata esitystä ylioppilaskokeiden rajattomasta uusimisesta (6a § Kokeiden uusiminen). Se ei ole sen enempää pedagogisesti, taloudellisesti kuin käytännön kannaltakaan järkevää. Uusimiskertoja voidaan maltillisesti lisätä: hyväksytty koe kaksi kertaa ja hylätty kolme kertaa.