Lausunto ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista

10.10.2017

Äidinkielen opettajain liiton ammatillisen ryhmän lausunto Opetushallitukselle.

Lausuntoa pyydetään työelämälähtöisyydestä sekä tavoitteista ja arvioinnista suhteessa yksilön ja työelämän osaamistarpeisiin. Arviota suhteessa jatkokoulutusvalmiuksiin ei kysytä, mutta siitä huolimatta on lausuttava, että esimerkiksi viestintä- ja vuorovaikutusosaamiseen sisältyvät äidinkielen osaamistavoitteet ovat riittämättömät takaamaan tarvittavan jatkokoulutusosaamisen. Sama koskee kieliä ja matemaattis-luonnontieteellisiä osaamistavoitteita. Ammatillisen perustutkinnon suorittanut on myös reformin jälkeen kelpoinen hakemaan korkea-asteen opintoihin, joten tutkinnon perusteiden tulisi olla tämän kanssa linjassa. 

Reformin tavoite osaamisen osoittamisesta ja henkilökohtaisista oppimispoluista edellyttää, että osaamistavoitteet ovat realistisia ja arvioinnin kriteeristöt selkeät ja pohjaavat todennettavaan osaamiseen. Tutkinnon perusteita on syytä hioa, jotta ne voivat tukea työelämän ja yksilön osaamistarpeita. Liitteeseen on koottu muokattu ehdotus ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien perusteiksi, jossa nämä tavoitteet on huomioitu luonnosta hieman tarkemmin.