ÄOL:n kannanotto lukion kehittämisestä

4.4.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Äidinkielen opettajain liiton näkemyksiä lukion kehittämisestä

Äidinkielen opettajain liitto (ÄOL) pitää lukion pedagogista kehittämistä tärkeänä ja tervetulleena. Tiukoista oppiainerajoista tulee siirtyä yhä enemmän oppiaineiden välisen yhteistyön suuntaan. Vuorovaikutuksen ja viestinnän harjoittelua tulee myös vahvistaa, sillä näiden taitojen merkitys korostuu vahvasti nyky-yhteiskunnassa. ÄOL esittää, että puheviestinnän päättökokeen asema turvataan lukiolaissa, jotta sen suorittaminen lisääntyisi ja samalla puheviestinnän taitojen harjoittelu lukion aikana.

Äidinkielen ja kirjallisuuden asema lukio-opiskelussa on erittäin keskeinen, ja sellaisena se tulee säilyttää, koska hyviä luku- ja kirjoitustaitoja tarvitaan kaikessa opiskelussa. Nykyisin näiden taitojen hallitseminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää, kuten viimeaikaiset tutkimuksetkin osoittavat. Peruskoulun päättövaiheen tulokset ovat eriytyneet vahvasti niin paikallisesti, koulujen kuin sukupuoltenkin välillä. Näiden keskeisten taitojen puute on kuitenkin yksi syrjäytymisen ja yhteiskunnallisen epätasa-arvoisuuden syy.

Tulevaisuuden työelämätaitoihin ja oppimisen tulevaisuuden taitoihin liitetään usein vuorovaikutustaidot sekä monipuolinen lukutaito (tieteellinen ja kriittinen lukeminen). Jo nykyaikana medialukutaito ja mediataidot ovat olennaisia opiskelijoiden arjessa, jatko-opinnoissa ja työelämässä. Nämä taidot ovat äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen ydinalueita. Monitieteisen oppiaineemme sisällöt ovat siis viime aikoina vain laajentuneet. Nykyinen äidinkielen ja kirjallisuuden kurssimäärä onkin hyvin niukka suhteessa opetussuunnitelman ja tulevaisuudessa tarvittavien taitojen tavoitteisiin; sisältöjä ehditään käsitellä vain pinnallisesti. Pakollisten kurssien määrää pitäisikin lisätä.

Äidinkielen kaksipäiväinen ylioppilaskoe on oppiaineen keskeisen merkityksen ja laajuuden takia vastaisuudessakin erittäin perusteltu. Koe mittaa paitsi luku- ja kirjoitustaitoa myös ajattelutaitoja: ongelmanratkaisukykyä, ajattelun kypsyyttä ja taitoja hallita laajoja asiakokonaisuuksia. On tärkeää, että kokeessa tulee vastaisuudessakin laatia pitkähkö, oma perusteltu pohdinta aineiston pohjalta. Juuri tällaisia kirjoittamisen ja ajattelun taitoja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Kokeen kaksipäiväisyyttä puoltaa myös äidinkielen ylioppilaskokeen suuri merkitys haettaessa jatko-opintoihin.

Äidinkielen opettajain liitto kannattaa oppiaineen nimen muuttamista muotoon suomen kieli ja kirjallisuus. Tämä nimi kohtelisi eri oppimäärien mukaan opiskelevia  tasa-arvoisesti.

Äidinkielen opettajain liiton puolesta

Sari Hyytiäinen

puheenjohtaja