Uusi apulainen. Kieliopas

Kieliopas

Minna Harmanen, Suvi Kaipainen ja Mervi Murto, 2014
(2. uudistettu painos)

Uusi apulainen on tarkoitettu kaikille kielenkäyttäjille käteväksi apulaiseksi jokapäiväiseen tarpeeseen. Sopii erityisen hyvin toisen asteen ja jatko-opiskelijoiden käteväksi kielenkäytön apulaiseksi.
– kuvaa tiivisti ja selkeästi suomen kielen äänne-, sana-, lause- ja virkerakenteen ISOn kieliopin näkemyksiä ja termistöä soveltaen
– esittää selkeästi keskeiset kielenhuollon suositukset ja tarjoaa havainnollistavia esimerkkejä
– sisältää myös keskeisiä asiatyylin ja -tekstin ohjeita
 

Äidinkielen opettajain liiton jäsensivuilta löytyy kirjaan liittyviä tehtäviä kaikille kouluasteille.

Hinta 18 € + lähetyskulut

Tilauslomake

 

Sisällys

ÄÄNTEET

Vokaalit
Vokaalisointu
Konsonantit
Astevaihtelu
Erisnimien astevaihtelu
Kirjoituksen ja ääntämyksen eroja
Tavutus

SANAT

Sanat ja morfeemit

Sanaluokat ja sanojen taipuminen
Nominit
1. Substantiivit
2. Adjektiivit
Vertailumuodot
3. Pronominit
Pronominien käyttö
Relatiivipronominit
Määrää ilmaisevat pronominit
4. Numeraalit
Perusluvun taivutus
Järjestysluvun taivutus
Lukusanojen käyttö
Päiväyksen merkitseminen
Rajakohtailmaukset
Sijamuodot
Sijamuotojen käytön erityispiirteitä
Partitiivi
Genetiivi
Essiivi
Adessiivi
Tiettyä sijamuotoa vaativat sanaliitot eli rektiot
5. Verbit
Verbin persoonamuodot eli finiittimuodot
Aikamuodot eli tempukset
Modukset eli tapaluokat
1. Indikatiivi
2. Imperatiivi
3. Konditionaali
4. Potentiaali
Nominaalimuodot eli infiniittimuodot
Infinitiivit
Partisiipit
Verbiliitot
Verbimuotojen käytön ongelmia
Taipumattomat sanat
1. Adverbit
2. Pre- ja postpositiot
3. Konjunktiot ja konnektiivit
4. Keskustelupartikkelit ja liitepartikkelit

Sanojen johtaminen
Lyhyt vai pitkä johdos?
-otta- ja -oitta-verbit
-utta- ja -uutta-verbit
Tavallisia johdostyyppejä
Herkästi sekaantuvia johdoksia

Iso ja pieni alkukirjain
Iso alkukirjain
Erisnimet
Maantieteelliset nimet
Pieni alkukirjain
Yleisnimet

Yhteen ja erilleen kirjoittaminen
Yhdyssanat
Sanaparit
Yhdysmerkin käyttö

Vierassanat
Sitaattilainat
Erikoislainat
Äänteiden kesto
Vokaalin pituus
Konsonanttien kesto
Vierassanojen taivutus
Vieraskielisten nimien taivutus

Lyhenteet
Yhdistämättömien sanojen ja mittayksiköiden lyhenteet
Yhdyssanojen ja sanaliittojen lyhenteet
Lyhenteiden taivutus


LAUSEET JA VIRKKEET

Lauseke, lause ja virke
Predikaatti
Subjekti
Objekti
Objektin sijamuodot
Totaaliobjekti
Partitiiviobjekti
Adverbiaali
Predikatiivi
Subjektin ja predikaatin kongruenssi
Omistusliite eli possessiivisuffiksi

Päälause, sivulause ja virke
Päälausetyypit
1. Väitelause
2. Käskylause
3. Kysymyslause
Virkerakenteita
Erikoislausetyypit
1. Eksistentiaalilause
2. Omistuslause
3. Nesessiivilause
4. Kokijalause
Sivulausetyypit
1. Relatiivilause
2. Konjunktiolause
3. Epäsuora kysymyslause
Sivulauseiden käytön ongelmia
Sivulausetta korvaavat infiniittiset rakenteet
Temporaalirakenne
Referatiivirakenne
Finaalirakenne ja kvantumrakenne
Modaalirakenne
Lauseen ja virkkeen rakentamisesta
Lauseen ja virkkeen rakentamisen ongelmia
1. Vajaa lause ja virke
2. Hajanaisuus
3. Tasapainoton rinnastus eli epäsymmetria
4. Sanajärjestys
5. Töksähtely
Suora ja epäsuora esitys

Välimerkit
Yhdysmerkki
Pilkku
Pilkku lauseiden välissä
Muuta huomioitavaa
Pilkku lauseen sisällä
Piste
Huutomerkki
Kysymysmerkki
Kaksoispiste
Puolipiste
Ajatusviiva
Lainausmerkit
Heittomerkki
Sulkeet
Vinoviiva

ASIATEKSTI JA -TYYLI

Teksti, tyyli ja konteksti
Tekstityypit ja -lajit
Neutraali asiatyyli
Sanavalinnan täsmällisyys
Semanttiset roolit
Havainnollisuus
Sujuvuus
Tiiviy