Toimintasuunnitelma 2023

Yleistä

 

Liitto tukee jäsentensä työtä sekä edistää ja ylläpitää oppiaineen tuntemusta ja arvostusta.

Liitto huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta sekä itsenäisesti että yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestön ja Aineopettajaliiton kanssa. Liitolla on edustajansa sekä OAJ:n pedagogisessa toimikunnassa että AOL:n hallituksessa. Liitto pitää yhteyttä sekä OAJ:n toimistoon että sen luottamustehtävissä toimiviin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiin.

Liitto huolehtii jäsentensä asemasta eri koulumuodoissa ja virka- ja työehtosopimuksissa. Erityisen tärkeää on seurata muuttuvan maailmantilanteen vaikutuksia jäsenten työhön ja jaksamiseen.

Hyvää yhteistyötä myös paikallisyhdistysten ja muiden pedagogisten järjestöjen kanssa jatketaan.

Oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttomuuden vaikutuksia toisen asteen opetukseen seurataan edelleen.

Liitto on keskeisesti mukana Lukuliikkeen, erityisesti Lukevan koulun, toiminnassa ja tekee aktiivisesti työtä kansallisen lukutaito-ohjelman toteutumiseksi käytännön toimintana.

Liiton taloutta hoidetaan talousarvion mukaisesti. Taloutta tasapainotetaan ja jäsenhankintaan ja jäsenpitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Liiton toimintaa tehdään näkyvämmäksi sekä nykyisten että potentiaalisten jäsenten parissa.

Liitto tarjoaa jäsenistölle ammatillisia julkaisu- ja täydennyskoulutuspalveluja, joita ovat jäsenlehti Virke, verkkosivut, sosiaalisen median kanavat, vuosikirja ja SKS Oppi ja Tieto Oy:n kanssa yhteistyössä tuotettu Äly-oppimisympäristö, johon laaditaan myös luku- ja kirjoitustaidon preliminääri sekä Oma Äly -oppimisympäristö itsenäiseen opiskeluun. Lisäksi liitto tuottaa 9. luokan valtakunnallisen digitaalisen kokeen yhteistyössä SKS Oppi ja Tieto Oy:n kanssa.

Talvipäivät järjestetään tammikuussa Oulussa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan äidinkielen opettajat ry:n kanssa. Talvipäivät toimii virallisena liiton 75-vuotisjuhlavuoden avauksena. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan Anne Helttusen ja Mervi Murron toimittama historiikki ja järjestetään täydennyskoulutuswebinaarisarja.

Elokuinen Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi järjestetään yhdessä Opetushallituksen kanssa.

Helsingin ja Turun ja mahdollisesti muiden paikkakuntien kirjamessuilla toteutetaan Suunnista kirjaan -projekti yhdessä Suomen tietokirjailijoiden kanssa.

Liitto järjestää Pikku-Finlandia-kirjoituskilpailun, jonka raadin puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja. Voittaja palkitaan lokakuussa Helsingin Kirjamessuilla.

Yläkoulun Nuori Aleksis -kirjallisuuspalkinto jaetaan lokakuussa Turun Kirjamessuilla ja toisen asteen Nuori Aleksis -palkinto Helsingin Kirjamessuilla.

Liiton puheenjohtaja osallistuu Helsingin Suomalaisen Klubin järjestämään Suomalaisen kirjoituskilpailun tehtäväryhmään ja loppuraatiin ja toiminnanjohtaja Helsingin Suomalaisen Klubin Suomalainen kieliteko -palkinnon työryhmään. Liitto osallistuu myös Yritys Hyvä -kilpailun suunnitteluun ja Meriliiton kirjoituskilpailun toteuttamiseen.

 

Perusopetusryhmä

 

Perusopetusryhmä käsittelee ajankohtaisia äidinkieleen ja kirjallisuuteen liittyviä asioita erityisesti peruskoulun opettajien näkökulmasta ja tuo heidän näkemyksiään liiton hallitukseen. Ryhmä tekee kevääksi 9. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden valtakunnallisen digitaalisen kokeen yhteistyössä SKS Oppi ja Tieto Oy:n kanssa. Ryhmä suunnittelee ja valmistelee mahdollisesti myös muuta perusopetuksen opettajille suunnattua jäsenmateriaalia tai -tilaisuuksia. Lisäksi seurataan 6. luokan arvioinnin kriteeristön käyttöönottamista ja siihen liittyviä tiedottamis- tai kouluttamistarpeita.

 

Lukioryhmä

 

Lukioryhmä seuraa tiiviisti toisen asteen koulutuksen uudistamista valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Lukioryhmä laatii tarvittaessa kyselyitä jäsenistölle. Keväällä 2023 toteutettavan kyselyn aiheena on kaunokirjallisuuden lukeminen uuden opetussuunnitelman puitteissa. Ryhmä ottaa tarvittaessa kantaa laatimalla lausuntoja ja muita mielipidekirjoituksia.

Keväällä ja syksyllä 2023 järjestetään kaksi Zoom-etätilaisuutta, joissa ylioppilastutkintolautakunnan asiantuntijajäsenet vastaavat jäsenistön kysymyksiin ylioppilaskokeesta.

Terhi Davies, Karl Grünn, Ulla Lauhava ja Jonna Riikonen jatkavat Äidinkielen opettajain liiton ja SKS Oppi ja Tieto Oy:n kanssa Äly-oppimisympäristön sisällön tuottamista ja kehittämistä. Oppimisympäristön uusi tuote Oma Äly julkaistaan vuoden 2023 alussa. Äly-työryhmä tuottaa myös kevään 2023 ylioppilastekstien toimitustyön ja laatii lokakuussa julkaistavan preliminäärikokeen Älyyn. Äly-oppimisympäristö on mukana myös ÄOL:n maakuntakierroksella, joka alkaa tammikuussa 2023.

 

Ammatillinen ryhmä

 

Ammatillisen ryhmän toiminnassa painottuu edelleen ammatillinen edunvalvonta. Pyritään huolehtimaan siitä, että liitto ja sen sidosryhmät pysyvät ajan tasalla ammatilliseen koulutukseen liittyvistä tulevaisuuden suunnitelmista, kuten lakimuutoksista, ja niiden vaikutuksesta äidinkielen opettajien työhön. Pyrkimyksenä on, että ammatillisen koulutuksen äidinkielen opetus näkyy jokaisessa Virkkeessä sekä foorumin ohjelmassa.

 

Julkaisuryhmä

 

Vuonna 2023 jatketaan aiemmin aloitettuja julkaisusarjoja. Uudet julkaisut kohdistetaan tasapuolisesti ja monipuolisesti eri jäsenryhmille, ja mukana on sekä kauno- että tietokirjallisuutta. Julkaisuihin liitetään tehtävistöjä silloin, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Uusien julkaisujen määrä pidetään maltillisena, jotta liiton ja Laatusanan talous pysyy hallinnassa.

Laatusana aloittaa e-kirjojen tuottamisen yhteistyössä turkulaisen Ellibs-e-kirjakaupan kanssa. Ensimmäisenä julkaistaan jo ilmestyneet selkokirjat.

 

Tiedotusryhmä

 

Toiminnasta tiedottaminen ja viestiminen on osa kaikkea liiton toimintaa. Liiton toimintaa tehdään näkyväksi säännöllisesti sosiaalisen median kanavissa, kotisivuilla, jäsenlehdessä, jäsentilaisuuksissa ja valtakunnallisessa mediassa. Liiton verkkosivujen uudistaminen aloitetaan.

 

Virkkeen toimitusneuvosto

Virke-lehti ilmestyy neljästi. Lehdessä huomioidaan liiton juhlavuosi erilaisin haastatteluin ja katsauksin. Lehdessä esitellään vanhaan tapaan ajankohtaista tutkimusta ja tietokirjallisuutta. Lisäksi eri lehdessä julkaistaan ajankohtaisia artikkeleita liittyen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työhön eri kouluasteilla.
 

Neuvottelukunta

 

Paikallisyhdistyksiä edustava neuvottelukunta kokoontuu kerran vuodessa. Neuvottelukunnassa keskustellaan paikallisyhdistysten kuulumisista ja esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelmasta ja arvioinnista sekä kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja. Keskustelua muuttuvan maailmantilanteen vaikutuksista opetukseen ja oppimiseen sekä opettajien hyvinvoinnista jatketaan.