Toimintasuunnitelma 2021

Äidinkielen opettajain liiton toimintasuunnitelma 2021

Äidinkielen opettajain liitto tukee äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työtä sekä edistää ja ylläpitää oppiaineen tuntemusta ja arvostusta. Toimikaudella 2021 seurataan erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen näkökulmasta oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutuksia toisen asteen opetukseen ja opiskeluun sekä lukion uuteen opetussuunnitelmaan siirtymistä. Perusopetuksen puolella seurataan erityisesti päättöarvioinnin uusien arviointikriteerien käyttöönottoa. Ammatillisen puolen opettajia tuetaan erityisesti tekijänoikeus- ja vuosityöaika-asioissa ja seurataan tutkinnon perusteiden kehittämistyötä. ÄOL on edelleen keskeisesti mukana Lukuliikkeen toiminnassa ja antaa oman panoksensa kansallisen lukutaitostrategian työstämiseen. Toimintakaudella pyritään pitämään liiton talous tasapainossa, nostamaan jäsenmäärää ja tekemään liiton toimintaa entistä tunnetummaksi monipuolisia viestintäkanavia hyödyntämällä. Hyvää yhteistyötä paikallisyhdistysten ja muiden pedagogisten järjestöjen, kuten suomen opettajien, kanssa jatketaan.

Edunvalvonta-asioissa liiton edustajat toimivat muun muassa OAJ:n Pedagogisessa toimikunnassa ja Aineopettajaliiton hallituksessa. Liitto pitää yhteyttä OAJ:n muissa luottamustehtävissä toimiviin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiin. Liitto huolehtii jäsentensä asemasta eri koulumuodoissa ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien asemasta virka- ja työehtosopimuksissa. Erityisen tärkeää on seurata poikkeusajan etä- ja hybridiopetuksen vaikutusta äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien työhön.

Liitto tarjoaa jäsenistölle ammatillisia julkaisu- ja täydennyskoulutuspalveluja, joita ovat jäsenlehti Virke, liiton verkkosivut, Facebook-sivu, vuosikirja (pdf) ja SKS:n kanssa yhteistyössä tuotettu Äly-oppimisympäristö, johon laaditaan myös luku- ja kirjoitustaidon preliminääri. Lisäksi liitto tuottaa 9. luokan valtakunnallisen kokeen yhteistyössä Laatusana Oy:n kanssa. Perusopetuksen valtakunnallisten kokeiden digitalisaatiota suunnitellaan yhdessä kieltenopettajien yhdistyksen SUKOLin kanssa.

Talvipäiviä ei vuonna 2021 järjestetä. Vuosikokous järjestetään Zoom-yhteyden kautta.

Syksyllä ÄOL järjestää Pikku-Finlandia-kirjoituskilpailun, jonka raadin puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja. Voittaja palkitaan lokakuussa Helsingin kirjamessuilla. Elokuinen Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi järjestetään yhdessä Opetushallituksen kanssa. Sekä Helsingin että Turun kirjamessuille toteutetaan Suunnista kirjaan -projekti lokakuussa yhdessä Suomen Tietokirjailijoiden kanssa. Yläkoulun Nuori Aleksis -kirjallisuuspalkinto jaetaan lokakuussa. Liiton puheenjohtaja osallistuu Helsingin Suomalaisen Klubin järjestämään Suomalaisen kirjoituskilpailun tehtäväryhmään ja loppuraatiin sekä niin ikään Helsingin Suomalisen Klubin Vuoden suomalainen kieliteko -palkinnon työryhmään sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Lukuliikkeen projektiryhmään, joka valmistelee kansallista lukutaitostrategiaa. ÄOL osallistuu myös Yritys Hyvä -kilpailun suunnitteluun. 

Neuvottelukunta

Paikallisyhdistyksiä edustava neuvottelukunta kokoontuu huhtikuussa. Kokouksen aiheina voivat olla esimerkiksi peruskoulun uudistunut arviointi, lukion uuden opetusuunnitelman käyttöönotto ja kansallinen lukutaitostrategia sekä koronan vaikutukset opetuksen toteuttamiseen.

 

Opetuksen kehittäminen

 

Perusopetusryhmä

Perusopetusryhmä käsittelee ajankohtaisia äidinkieleen ja kirjallisuuteen liittyviä asioita erityisesti peruskoulun opettajien näkökulmasta ja tuo heidän näkemyksiään liiton hallitukseen. Ryhmä tekee kevääksi 9. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden valtakunnallisen kokeen. Vuonna 2021 jatketaan selvitys- ja yhteistyötä SUKOLin ja Suomenopettajien kanssa liittojen valtakunnallisten kokeiden digitalisoimiseksi. Lisäksi seurataan päättöarvioinnin kriteeristön ja tarkentuvien ohjeistusten julkaisua ja arvioidaan mahdollisia siihen liittyviä toimenpiteitä.

Lukioryhmä

Lukioryhmä seuraa tiiviisti lukion opetussuunnitelman toteuttamisen suunnittelua valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Lukioryhmä laatii tarvittaessa kyselyitä esimerkiksi ylioppilaskokeesta ja uudesta lukion opetussuunnitelmasta. Ryhmä ottaa tarvittaessa kantaa laatimalla lausuntoja ja muita mielipidekirjoituksia.

Terhi Davies, Karl Grünn, Ulla Lauhava ja Jonna Riikonen jatkavat Äidinkielen opettajain liiton ja SKS:n Koko lukion Äly -oppimisympäristön tuottamista siten, että oppimisympäristön ensimmäinen versio on julkaistavissa 16.1.2021. Silloin oppimisympäristössä ovat opetussuunnitelman (2021) mukaiset suomen kielen ja kirjallisuuden moduulit 1–9. Moduulit 10 ja 11 tuotetaan syksyllä 2021. Oppimisympäristöön tallennetaan koko lukioryhmän avustamana näytteitä ylioppilasteksteistä sekä päivitetään nykyisellä alustalla jo olevia kursseja ÄI8 ja ÄI9, jotka siirretään myös uuteen versioon. Davies, Grünn, Lauhava ja Riikonen tarkistavat ja päivittävät tammikuussa julkaistavaa materiaalia niin, että se on opettajien ja opiskelijoiden käytössä elokuussa 2021. Lisäksi he laativat opettajia varten esitysmateriaalia ja ohjetekstejä. Tammikuussa 2021 käynnistyvät myös Koko lukion Älyn markkinointitapahtumat.

Sari Hyytiäinen, Taina Timonen-Keskimäki ja Teresa Rautapää laativat luku- ja kirjoitustaidon preliminäärikokeen. Liiton puheenjohtaja edustaa ÄOL:a ylioppilastutkinnon kehittämisen seurantaryhmässä ja OAJ:n Pedagogisen toimikunnan lukiojaoksessa.

Ammatillinen ryhmä

Ammatillinen työryhmä seuraa tiiviisti ajankohtaisia koulutukseen liittyviä aiheita ja varsinkin ammatillisesta koulutuksesta käytävää keskustelua. Ryhmä jatkaa aktiivista yhteiskunnallista ja mediavaikuttamista, seuraa ja kommentoi lainsäädännön toimeenpanoa sekä puolustaa tasa-arvoista ja yhdenvertaista koulutusta kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Keskeinen työmuoto on lisäksi yhteistyö niin toisten pedagogisten järjestöjen kuin opetushallinnon eri toimijoiden kanssa. 

Tavoitteena on edelleen jatkaa yhteistyötä OAJ:n kanssa, sillä ammatillisen koulutuksen äidinkielen opettajien edunvalvontaa on yhä tarpeen painottaa. Huolenaiheena on edelleen opetuksen ja muun työn riittävä resursointi, ammatillisten äidinkielen opettajien työssäjaksaminen, työn kuormittavuus sekä tekijänoikeusasiat. Yhteistyö Opetushallituksen kanssa jatkuu erityisesti arviointikriteerityössä. 

Ammatillinen työryhmä suunnittelee ja järjestää ammatillisille opettajille suunnattua koulutustarjontaa Foorumissa 2021. Lisäksi jäsenistöön ollaan aktiivisesti yhteydessä muun muassa sosiaalisen median avulla. Ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista asioista ja edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä tiedotetaan jäsenistölle myös Virkkeessä. Tuleville äidinkielen opettajille kerrotaan ammatillisesta koulutuksesta äidinkielen opettajien työkenttänä, sillä työryhmä pyrkii jatkamaan edelleen yliopistovierailuja. 

Viestintätyöryhmä

Viestintätyöryhmä jatkaa viestintästrategian kehittämistä ja liiton toiminnan tekemistä näkyväksi. Viestintätyöryhmä toimii viestinnän vuosikelloa seuraten.

Julkaisuryhmä

Äidinkielen opettajain liiton omistama Laatusanan Oy julkaisee Kirjoittamisen työpaja -opetuskansion perusopetuksen käyttöön. Se on vuosiluokille 5–9 soveltuva kirjoittamisen opetuksen materiaalipankki, joka sisältää ohjeet ja työvälineet laajan tekstin tuottamiseen työpajamuotoisessa opetuksessa, ja sen laatii Johanna Pentikäinen. Myös IB-oppaan päivitys käynnistetään ja tutkitaan mahdollisuuksia ryhtyä kustantamaan selkokielisiä kirjoja. Yhteistyötä Suomi-koulujen tuki ry:n kanssa jatketaan tutkimalla mahdollisuutta uudistaa vuonna 2013 ilmestynyt Uusi tekstitulkki -opetuskansio.