Toimintakertomus 2022

1 Yleistä

 

Äidinkielen opettajain liitto ry. on toiminnassaan käsitellyt erilaisia koulutuspoliittisia, pedagogisia ja edunvalvonnallisia kysymyksiä kaikilla koulutuksen asteilla.

ÄOL haastoi vuosikokouksessa tammikuussa 2022 kokoustiedotteella koko yhteiskunnan lukutaitotalkoisiin. Toimintakauden aikana jatkettiin kannanottoa luku- ja kirjoitustaidon opetuksen vahvistamisen puolesta niin mielipidekirjoituksin kuin lausunnoinkin. ÄOL julkaisi huhtikuussa koulutuspoliittiset tavoitteensa Luku- ja kirjoitustaidon opetusta on vahvistettava ja toimitti ne eri eduskuntapuolueiden johdolle ja kävi esittelemässä niitä sivistysvaliokunnalle syyskuun lopussa. Liitto puhui Kansallisen lukutaitostrategian jatkuvan rahoituksen puolesta vastaamalla eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston lausuntopyyntöön. Liiton asiantuntemusta pyydettiin myös opetusministerille osoitetun kirjallisen kysymyksen laatimiseen.

ÄOL otti toimintakauden aikana kantaa myös lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamiseen, opettajarekisterin perustamiseen sekä ehdotukseen 6. luokan lukuvuosiarvioinnin kriteereiksi.

Yhteistyö SKS Oppi ja Tieto Oy:n kanssa laajeni peruskoulun kokeiden tuottamiseen. Ensimmäisen 9. luokan digitaalisen kokeen suunnittelu aloitettiin syyskuussa, ja koe on myynnissä 14.2.2023.

Muiden pedagogisten järjestöjen kanssa käynnistettiin yhteinen kampanja oman oppiaineen järjestöön kuulumisen puolesta. Kampanja alkaa Educa-messuilla 2023 ja sisältää mm. paneelikeskustelun, videon, verkkosivun, esitteen ja Kutsu kollega jäseneksi -tempauksen.

ÄOL 75 vuotta -juhlavuoden 2023 valmistelut näkyivät monin tavoin toimintavuoden ohjelmassa. Valmisteltiin juhlavuoden vuosikirjaa, webinaarisarjaa ja osallistuttiin Oulun talvipäivien valmisteluihin siltä osin, kuin ne liittyivät liiton juhlavuoden aloitukseen.

Hallituksen ja työryhmien kokouksista osa järjestettiin liiton toimistossa tai muuten lähitapahtumana ja osa etäyhteyksin Zoomin välityksellä. Myös ns. hybridikokoukset otettiin käyttöön, ja etäkokoukset vakiintuivat myös osaksi ÄOL:n toimintaa.

 

 

1.1 Jäsenistö ja paikallisyhdistykset

ÄOL:n jäsenrekisterissä oli tilikauden lopussa 1827 jäsentä. Alakoulussa opettavia jäsenistä oli 73, yläkoulussa opettavia 760, lukion opettajia 776. Ammatillisen toisen asteen oppilaitosten opettajia oli 118 ja ammattikorkeakoulujen opettajia 19. Osa ammatillisten oppilaitosten opettajista toimi yhdistelmäopettajina ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa. Yliopistojen ja opettajankoulutuslaitosten palveluksessa oli 74 jäsentä. Kansanopistoissa tai vastaavissa työskenteli 16 jäsentä, kustantamoissa 4. Opiskelijajäseniä oli 53, eläkeläisiä 90 ja työttömiä 12. Osa jäsenistä toimii useassa koulumuodossa.

ÄOL:lla on 22 paikallisyhdistystä. Niiden toimintaa tuettiin koulutusavustuksin.

 

1.2 Suomenopettajat ry.

Liiton sisarjärjestön Suomenopettajat ry:n puheenjohtajana toimi Jenni Alisaari. Suomenopettajilla on myös edustaja ÄOL:n neuvottelukunnassa.

 

1.3 Suomi-koulujen tuki ry.

Liiton sisarjärjestön Suomi-koulujen tuki ry:n puheenjohtaja oli Veera Toivonen.

Suomi-koulujen tuki ry:n sihteerinä toimi Sari Hyytiäinen. Järjestö oli mukana suunnittelemassa Opetushallituksessa 4.–5.8. pidettyjä koulutuspäiviä ja eri maissa tapahtuneita maakohtaisia koulutuspäiviä.

Suomi-koulujen tuki ry:n kotisivut toimivat osoitteessa www.suomikoulut.fi.

 

2 Hallinto

ÄOL:n vuosikokous pidettiin Zoom-yhteyden kautta 23.1.2022. Kokoukseen osallistui 59 liiton jäsentä. Puheenjohtajana toimi lehtori Susanna Mononen. Kokous nimitti vuoden äidinkielenopettajaksi lehtori Laura Teriön. Hän työskenteli valintahetkellä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa äidinkielen, viestinnän ja vuorovaikutuksen opettajana.

Liiton puheenjohtajana toimi Irene Bonsdorff ja varapuheenjohtajana Jaakko Sarmola. Hallitukseen kuuluivat myös Terhi Davies, Mari Erho, Karl Grünn, Merja Laine-Sjöström, Virva Lehmusvaara, Saija Leiding, Hanna Rahko, Teresa Rautapää ja Taina Timonen-Keskimäki. Työskentelyyn osallistui myös neuvottelukunnan puheenjohtaja Taru Hämäläinen. Hallituksen jäsenet toimivat vuorollaan kokousten sihteereinä. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Hallituksen kokouksiin osallistuivat myös Virkkeen päätoimittaja Milja Ahtosalo, ÄOL:n järjestösihteeri Jenni Fabritius ja toiminnanjohtaja Sari Hyytiäinen.

Liiton tilintarkastajana toimi Auditus Tilintarkastus Oy:n Pirjo Saarelainen, KHT, ja toiminnantarkastajana lehtori Ulla Haukka-aho. ÄOL:n omistaman kustannusyhtiön Laatusana Oy:n vuosikokouksen päätöksellä yhtiölle ei järjestetty tilintarkastusta. ÄOL:n ja Laatusanan taloushallintoa on hoitanut Rantalainen Oy ja siellä laskentakonsultti Raija Pönkä. Palkanlaskijana aloitti lokakuussa 2022 Rantalaisen palkkahallinnon asiantuntija Jenna Viljanen.

Liiton toiminnanjohtajana toimi Sari Hyytiäinen ja järjestösihteerinä Jenni Fabritius.

Liiton toimisto on osoitteessa Mariankatu 7 C 1, 00170 Helsinki. Liitto on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuokralainen.

 

2.1 Talous

Toimikauden aikana keskityttiin liiton talouden vakauttamiseen. ÄOL:n tilinpäätös on ylijäämäinen 279, 34 €. Laatusana Oy teki myös hieman voittoa, 7 075,13 €.

 

3 Työryhmät

3.1 Edunvalvonta

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen näkökulmasta käytettiin puheenvuoroja mm. OAJ:n pedagogisessa toimikunnassa ja Aineopettajaliiton hallituksessa. Lisäksi äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen asemaa pidettiin esillä OAJ:n toimielimissä. Jaakko Sarmola edusti ÄOL:a OAJ:n pedagogisessa toimikunnassa POE:ssa elokuuhun 2022 asti, jolloin edustajaksi vaihtui Irene Bonsdorff. Jaakko Sarmola toimi ÄOL:n edustajana POE:n perusopetusjaoksessa. Sari Hyytiäinen edusti ÄOL:ää POE:n lukiojaoksessa elokuuhun 2022 asti, jolloin edustajaksi valittiin Irene Bonsdorff. Teresa Rautapää edusti liittoa Aineopettajaliiton hallituksessa. Edunvalvontanäkökulma oli mukana kaikessa liiton toiminnassa.

 

3.2 Perusopetusryhmä

 

Perusopetusryhmään kuuluivat Mari Järvenpää (1.3. alkaen), Johanna Kontio (31.3. asti), Leija Kuuranhalla (1.3. alkaen), Merja Laine-Sjöström, Hanna Rahko (pj.), Helena Raski (31.3. asti), Panu Saarnivaara, Elsi Santala (1.3. alkaen), Jaakko Sarmola ja Annu Viheriälehto (1.3. alkaen).

 

Perusopetusryhmä laati kevääksi 2022 valtakunnallisen yhdeksännen luokan kokeen. Koe jaettiin ensimmäistä kertaa kahtia: teksti- ja kielitietouden kokeeseen ja kirjoittamisen kokeeseen. Kokeen teemoina olivat ilmastonmuutos ja tieto.

 

Keväällä perusopetusryhmä järjesti sähköisen jäsenillan 11.4. Illan ohjelmassa Jaakko Sarmola puhui edunvalvonnasta, Panu Saarnivaara puhui 9. luokan koepaketista, ja Belinda Kardénin Lukeva koulu -esittelyn jälkeen työryhmän jäsenet jakoivat ideoita lukemaan innostamiseksi. Sari Hyytiäinen esitteli illassa ÄOL:n ja Laatusanan julkaisuja. Ennakkokysymysten pohjalta illan päätteeksi pohdittiin myös jaksamiseen ja työn rajaamiseen liittyviä kysymyksiä.

 

Päättöarvioinnin tueksi olevan kokeen digitalisointi eteni kuluvana toimintakautena, kun SKS Oppi ja Tieto Oy lähti edistämään asiaa. Sähköisestä 9. luokan kokeesta solmittiin syksyllä osapuolten välinen yhteistyösopimus. Koekokonaisuus sähköistyy keväällä 2023. Suunnittelutyö sekä kokeen sisällön että muodon osalta käynnistyi heti syyslukukauden alussa.

 

Syksyllä perusopetusryhmä kommentoi lausuntokierroksella olevia 6. luokan arviointikriteerejä. Lisäksi Hanna Rahko on ollut vuoden aikana mukana OPH:n johtamassa kriteerien valmistelutyössä sparraajan roolissa.

 

Hanna Rahko ja Panu Saarnivaara toivat kommenteissaan esiin käytännön esimerkkejä ja kentän kokemuksia arvioinnista.

 

ÄOL:n toteuttaman ja OPH:n rahoittaman Arviointi oppimisen tukena -koulutuksen perusopetuksen illoissa 1.11. ja 8.11. luennoitsijana oli opetusneuvos Minna Harmanen.

3.3 Lukioryhmä

Lukioryhmän jäsenet olivat vuonna 2022 Terhi Davies (pj.), Irene Bonsdorff, Karl Grünn, Taru Hämäläinen, Ulla Lauhava, Teresa Rautapää ja Taina Timonen-Keskimäki.

Lukioryhmä järjesti keväällä 2022 kaksi Zoom-etätapahtumaa, joissa ylioppilastutkintolautakunnan asiantuntijajäsenet Karl Grünn, Päivi Pekanheimo, Ulla Haukka-aho ja Terhi Davies vastasivat kevään ylioppilaskokeen lukutaidon tehtäviä koskeviin kysymyksiin ja keskustelivat osallistujien kanssa. Samanlaiset tilaisuudet pidettiin myös syksyn ylioppilaskirjoitusten yhteydessä, asiantuntijajäseninä olivat Karl Grünn ja Terhi Davies sekä äidinkielen ja kirjallisuuden jaoston puheenjohtaja Minna-Riitta Luukka.

Lukioryhmä laati jäsenistön lukion opettajille kyselyn, joka koski kokemuksia lukion uuden opetussuunnitelman toteuttamista lukioissa. Terhi Davies ja Ulla Lauhava toimittivat kyselyn tuloksista kertovan artikkelin Virkkeeseen.

Lukioryhmän jäsenet Terhi Davies, Karl Grünn, Ulla Lauhava yhdessä Jonna Riikosen kanssa laativat ÄOL:n äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitus- ja lukutaidon preliminäärikokeet, jotka julkaistiin lokakuussa Äly-oppimisympäristössä.

 

Äly-työryhmässä oppimateriaalin tuottajina ovat olleet Terhi Davies, Karl Grünn, Ulla Lauhava ja Jonna Riikonen. Työryhmä on työskennellyt yhdessä oppimisympäristön kustantaja SKS Oppi ja Tieto Oy:n ja kustannustoimittaja Kaisa-Maija Eelin kanssa. Äly-oppimisympäristön uusi tuote on Ulla Lauhavan syksyllä 2022 toimittama Oma Äly, joka ohjaa käyttäjiä valmistautumaan itsenäisesti ylioppilaskokeeseen.

Lukion opettajille järjestettiin ÄOL:n Yhtenäisen arviointikulttuurin kehittäminen Zoom-koulutuksessa omat tilaisuudet 3.11. ja 10.11. Kouluttajina toimivat Minna Harmanen OPH:sta, Suvi-Tuuli Murumäki Helsingin yliopistosta ja Satu Kiiskinen Tikkurilan lukiosta.

 

 

3.4 Ammatillinen ryhmä

Ryhmän kokoonpano vuonna 2022: Kaisa Jänis (Riveria, pj.), Saija Leiding (Stadin ammatti- ja aikuisopisto), Mari Erho (Gradia), Jussi Keinänen (Stadin ammatti- ja aikuisopisto), Penni Pietilä (tutkija, HY), Päivi Rinne (Varia), Siru Visti (Novida) ja Johanna Granlund (TAMK). Ammatillinen ryhmä kokoontui neljä kertaa. Yksi kokoontumisista oli hybridikokoontuminen ja muut etäkokoontumisia.

Ammatillinen ryhmä järjesti etäjäsenillan toukokuussa. ÄOL:n järjestämässä arviointikoulutuksessa pidettiin omat osiot ammatillisen koulutuksen äidinkielen opettajille 15.11. ja 22.11.

Ryhmän jäsenistä Kaisa Jänis on YTO-poolin (OPH) jäsen ja oli mukana OPH:n työryhmässä, jossa laadittiin geneeriset arviointikriteerit yhteisiin tutkinnon osiin. Jänis oli yhtenä esittelijänä OPH:n neljässä webinaarissa, joissa käsiteltiin uutta arviointikriteeristöä. Mari Erho on ollut mukana toisen asteen kirjastoyhteistyön kehittämisessä.

Kaisa Jänis on vieraillut kertomassa ammatillisen äidinkielen opetuksesta sekä ÄOL:n toiminnasta Itä-Suomen yliopistossa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskeleville.

Ammatillinen ryhmä valmisteli ÄOL:n lausuntoa hallituksen esitykseen lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta.

Virke-lehden jokaisessa numerossa (1–4/2022) oli ammatilliseen koulutukseen liittyviä juttuja, aiheina muun muassa S2-hankkeet ammattikorkeakouluissa, kielitestaus ja etäopiskelun hyvät ja huonot kokemukset ammatillisella toisella asteella. Foorumissa oli useita ammatilliseen äidinkielen opetukseen liittyviä työpajoja.

 

3.5 Tiedotusryhmä

Tiedotusryhmä teki liiton toimintaa näkyväksi sosiaalisessa mediassa. Hallituksen ja neuvottelukunnan kokouksista, Laatusanan julkaisuista, liiton edunvalvontatyöstä, tapahtumista ja tapaamisista sekä muusta toiminnasta kerrottiin Facebookissa ja Instagramissa.

 

4 Neuvottelukunta

Neuvottelukunta kokoontui Zoomissa 23.4.2022. Kokouksen alussa hallituksen aktiivit kertoivat ajankohtaisista asioista ja lopussa esiteltiin ÄOL:n ja Laatusanan uusia ja tulevia julkaisuja, mutta keskeisintä antia olivat keskustelut erityisesti opettajien hyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta.

Ensimmäistä keskustelua alusti äidinkielen ja kirjallisuuden opetusneuvos Minna Harmanen korona-ajan vaikutuksista kouluihin ja oppimiseen. Lisäksi Harmanen kertoi OPH:n toimista ja hankkeista. Toisena alustajana oli professori, filosofi Juha T. Hakala Jyväskylän yliopistosta. Hakalan videoluento käsitteli kohtuullistamista opettajan työssä. Myös Hakalan luennon jälkeen keskusteltiin luennon herättämistä ajatuksista.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana valittiin jatkamaan Taru Hämäläinen (Lapin äidinkielen opettajat). Varapuheenjohtajaksi valittiin Iina Luosujärvi (Kemin ja Tornion seudun äidinkielen opettajat).

 

 

 

5 Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

5.1 Opetusalan Ammattijärjestö

Liitolla oli edustus OAJ:n pedagogisessa toimikunnassa, jonka kautta vaikutettiin valtakunnalliseen koulutuspoliittiseen edunvalvontaan. Lisäksi liitto piti yhteyttä OAJ:n toimiston työntekijöihin ja valtuuston jäseniin.

5.2 Aineopettajaliitto

Aineopettajaliitossa on yhdessä muiden jäsenliittojen kanssa otettu kantaa ja vaikutettu ajankohtaisiin aineenopettajuutta koskeviin kysymyksiin. Ajankohtaisista edunvalvonnan ja koulutuspolitiikan kysymyksistä on neuvoteltu pedagogisten järjestöjen puheenjohtajien ja OAJ:n johdon säännöllisissä tapaamisissa, joissa on tuotu esiin aineenopettajien palkkaukseen, työaikaan ja tuntijakoon liittyviä kysymyksiä. Aineopettajaliiton hallituksen jäsenenä on toiminut Teresa Rautapää ja varajäsenenä Mari Erho.

 

5.3 Yhteistyö opetusviranomaisten kanssa

Opetushallituksen kanssa yhdessä järjestettiin Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2.–3.8. Paasitornissa Helsingissä järjestetyn foorumin otsikkona oli Vaikuttava vuorovaikutus!.

 

5.4 Yhteistyö muiden tahojen kanssa

ÄOL oli jäsenenä ja virallisesti edustettuna Lukukeskuksessa (hallituksessa Leena Paasio-Leimola ja elokuusta 2022 Taina Timonen-Keskimäki), Mediakasvatuskeskus METKA ry:ssä (hallituksessa Helena Raski). ÄOL kuului myös Viestintäkasvatuksen seuraan, Ilmaisukasvatus ry:hyn ja Mediakasvatusseuraan.

Kotimaisten kielten keskuksen suomen kielen lautakunnassa on toiminut Sari Hyytiäinen.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran valtuuskunnan jäsenenä on toiminut Sari Hyytiäinen.

M. A. Castrénin Seuran hallituksessa toimi Minna Inovaara.

Turun Kirjamessujen päätoimikunnassa toimi Jenni Fabritius.

Suunnista kirjaan -tapahtuma järjestettiin Turun Kirjamessuilla 30.9.–2.10. ja Helsingin Kirjamessuilla 27.–30.10. yhdessä Suomen Tietokirjailijoiden kanssa. Projektit toteutti Jenni Fabritius. Turun Kirjasuunnistukseen osallistui 4000 ja Helsingin Kirjamessujen Kirjasuunnistukseen 8000 peruskoulun 5.–6. luokkien ja peruskoulun yläluokkien oppilasta sekä toisen asteen opiskelijaa. ÄOL jakoi ilmaisia opettajalippuja paikallisyhdistysten kautta Helsingin kirjamessuille 410 kappaletta.

Selkokielen neuvottelukunnassa liittoa on edustanut Virva Lehmusvaara (jäsen) ja Leena-Maija Kenttämies (varajäsen).

Educa-messuja ei järjestetty pandemiatilanteen vuoksi.

 

5.5 Kilpailut

Suomen Kirjasäätiö jatkoi ÄOL:n kanssa Pikku-Finlandia-kirjoituskilpailuperinnettä. Liiton edustajana kilpailun loppuraadissa oli Irene Bonsdorff ja esiraatina toimi Mervi Murto. Kilpailun voittaja Tuuli Kankaansyrjä Oulun Suomalaisesta Yhteiskoulusta palkittiin Helsingin Kirjamessuilla 29.10. Irene Bonsdorff haastatteli häntä.

Yläkoulun Nuori Aleksis -palkinto annettiin Anne-Maija Aallolle romaanista Mistä valo pääsee sisään. Nuori Aleksis -raadissa oli mukana 46 yläkoulun oppilasta. Palkintotilaisuus pidettiin Turun Kirjamessuilla 30.9. Projektin toteutti Jenni Fabritius.

Opinkirjon ja Yksityisyrittäjäin Säätiön Yritys Hyvä -kirjoituskilpailun toteuttamiseen osallistui Virva Lehmusvaara. Kilpailun raatiin osallistui Sari Hyytiäinen.

Irene Bonsdorff osallistui Suomalaisen Klubin organisoiman Suomalaisen kirjoituskilpailun suunnitteluun ja loppuraatiin. Esiraadissa toimi Hilkka Lamberg.

Meriliiton kanssa toteutettavan kirjoituskilpailun suunnittelua jatkettiin. Kirjoituskilpailujen suunnittelu aloitettiin myös Mika Waltarin ja Saima Harmajan seurojen kanssa.

 

6 Koulutustoiminta

Keski-Suomen äidinkielenopettajat ry:n järjestämät talvipäivät Kohti ja keskelle pidettiin etätapahtumana 22.–23.1.2022.

ÄOL järjesti Opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin etänä Zoomin kautta arviointikoulutuksen Arvioinnin avuksi – äidinkielen ja kirjallisuuden yhtenäisen arviointikulttuurin kehittäminen, joka oli avoin kaikille äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille. Koulutus alkoi syyskuussa 2022 ja jatkuu tammikuuhun 2023. Se koostui kaikille yhteisistä osioista ja koulutusasteittain eriytyvästä ohjelmasta. Koulutukseen osallistui lähes 300 opettajaa eri kouluasteilta.

ÄOL tuki paikallisyhdistyksiä vuoden mittaan erilaisin koulutusavustuksin.

 

7 Julkaisu- ja tiedotustoiminta

7.1 ÄOL:n tiedotus

Toimikaudella lähetettiin yksi sähköinen jäsenkirje ja lukuisia muita tiedotteita. Elokuusta lähtien otettiin käyttöön kuukausittainen jäsenille lähetettävä uutiskirje. Lisäksi ÄOL:n toimintaa ja jäsenyyttä esiteltiin opetusharjoittelijoille.

Kirjoituskilpailujen, eri projektien ja talvipäivien tiedotusta hoiti liiton toimisto.

Jäsenet saivat Virke-lehden ja sähköisen vuosikirjan. Liiton jäsenet pääsivät rekisteröitymään SKS:n Äly-oppimisympäristöön suoraan jäsennumerollaan.

Liiton verkkosivut toimivat osoitteessa www.aidinkielenopettajainliitto.fi.

Liiton omalla Facebook-sivulla on reilu 2 300 seuraajaa. Lisäksi on käytössä vain liiton jäsenille tarkoitettu Facebook-ryhmä Äidinkielen opettajain liiton jäsenten tiedotus- ja keskusteluryhmä. Liiton Instagram-profiililla oli tilikauden lopussa 624 seuraajaa.

 

7.1.1 Virke

Virke-lehti ilmestyi neljästi. Sen painos oli 1700 kappaletta.
Lehdessä julkaistiin vuoden aikana eri paikallisyhdistysten ajankohtaisia kuulumisia, haastateltiin ajankohtaisia henkilöitä ja kirjailijoita, esiteltiin ajankohtaista tietokirjallisuutta ja tutkimusta. Lisäksi joka lehdessä julkaistiin artikkeleita liittyen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työhön eri kouluasteilla.
 

Toimituskuntaan kuuluivat Milja Ahtosalo (päätoimittaja), Sari Hyytiäinen (toimitussihteeri), Kaisa Jänis, Katariina Knuutinen, Paula Koskimäki, Virva Lehmusvaara ja Hanna Rahko.

Virkkeen kansien kuvitukset teki Siru Tirronen. Virkkeen kolumnistina toimi kirjailija Karo Hämäläinen.

 

7.1.2 Vuosikirja

Liiton vuosikirjan Yhdessä - Näkökulmia vuorovaikutuksen oppimiseen ja opettamiseen toimittivat Suvi-Tuuli Murumäki ja Heljä Haapamäki-Niemi. Kirja ilmestyi maaliskuussa 2022 sähköisenä. Siitä otettiin myös pieni paperipainos toimitettavaksi vakiotilaajille. Kirjan pdf-versio annettiin myös Ellibs-e-kirjakaupan myyntiin.

 

7.2 Muu julkaisutoiminta

7.2.1 Julkaisuryhmä ja Laatusana Oy:n julkaisut

ÄOL:n kustannusyhtiön Laatusana Oy:n hallinnosta toimitusjohtajana vastasi Sari Hyytiäinen. Laatusanan hallituksen muodostivat Jaakko Sarmola (pj.), Terhi Davies ja Hanna Rahko.

Toimikaudella tuotettiin useita julkaisuja. Laatusanan selkoklassikkosarja sai jatkoa: Kolme novellia sisältää kolme Minna Canthin novellia Tuija Takalan mukauttamana. Tämä teos sai Selkokeskuksen myöntämän valtionavustuksen. Novelliantologia Ihmisiä ajan sylissä – uusi novelli kohtaa vanhan (toim. Irene Bonsdorff ja Sari Hyytiäinen) sisältää kymmenen koti- ja ulkomaista klassikkonovellia ja kymmenen nykykirjailijoidemme niiden innoitamana kirjoittamaa uutta novellia. Toimintakauden aikana valmistuivat myös Suomi-koulujen tuki ry:lle laadittu Tekstitulkki-opetuskansio (toim. Christina Alho, Maila Eichhorn ja Helena Korpela) ja toimittaja-kirjailija Henna Mäkelinin pdf-muotoinen Tekstikaista – esimerkkejä erilaisista juttutyypeistä.

Lari Kotilaisen Kielen elämä -teoksen selkomukautus (Hanna Männikkölahti) tuli miltei valmiiksi. Teos sai myös Selkokeskuksen myöntämän apurahan.

Julkaisuryhmä vastasi Laatusana Oy:n julkaisuista. Ryhmään kuuluivat Jaakko Sarmola (pj.), Irene Bonsdorff, Tuija Takala ja Tuula Uusi-Hallila sekä Sari Hyytiäinen.

 

7.2.2 Äly

Äly-oppimisympäristön kehittämistä jatkettiin yhdessä SKS Oppi ja Tieto Oy:n ja Alfons Educationin (ent. Mediapool) kanssa. Kaikki lukion uuden opetussuunnitelman mukaiset valtakunnalliset äidinkielen ja kirjallisuuden moduulit valmistuivat. Lisäksi Älyyn laadittiin myös erillinen kielenhuollon moduuli ja lukion S2-opetuksen valtakunnalliset pakolliset moduulit. Abien itsenäisen opiskelun Oma Älyn suunnittelu aloitettiin. Äly-työryhmään kuuluivat Terhi Davies, Karl Grünn, Ulla Lauhava ja Jonna Riikonen.