Toimintakertomus 2020

 1 Yleistä

Äidinkielen opettajain liitto ry. on toiminnassaan käsitellyt erilaisia koulutuspoliittisia, pedagogisia ja edunvalvonnallisia kysymyksiä kaikilla koulutuksen asteilla.

Toimikautta on leimannut vahvasti koronaepidemia, jonka takia kokoukset ovat siirtyneet verkon välityksellä pidettäviksi. Kevään neuvottelukunta siirrettiin syksyyn ja typistettiin kahden tunnin kokoukseksi. Lähes kaikessa toiminnassa on jouduttu ottamaan huomioon koronarajoitukset.

Perusopetuksessa ajankohtaista on ollut perusopetuksen arvioinnin kehittämistyö ja lukutaitokampanjoihin osallistuminen.

Liitto on osallistunut aktiivisesti lukion opetussuunnitelmatyöhön. SKS:n kanssa rakennetun Äly-oppimisympäristön sisältöä ja toiminnallisuutta on kehitetty. Äly-oppimisympäristö tulee vuoden 2021 alusta sisältämään koko lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman mukaisen oppimäärän.   

ÄOL on laatinut lukuisia lausuntoja ja kannanottoja ajankohtaisiin koulutuskysymyksiin mm. Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:lle ja Ylioppilastutkintolautakunnalle. Tämän lisäksi ÄOL on osallistunut aktiivisesti mediassa käytyyn opetusalan keskusteluun.

ÄOL on ollut mukana Lukuliikkeen toiminnassa, mm. sen seurantaryhmässä.

 

1.1 Jäsenistö ja paikallisyhdistykset

ÄOL:n jäsenrekisterissä oli kauden lopussa 1973 jäsentä. Perusopetuksen aineenopettajia jäsenistä oli 728, luokanopettajia 51, lukion opettajia 783, osa heistä toimii useassa koulumuodossa. Ammatillisen toisen asteen oppilaitosten opettajia oli 113 ja ammattikorkeakoulujen opettajia 28. Osa ammatillisten oppilaitosten opettajista toimi yhdistelmäopettajana ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa. Yliopistojen ja opettajankoulutuslaitosten palveluksessa oli 78 jäsentä. Kansanopistoissa tai vastaavissa työskenteli 17 jäsentä, kustantamoissa 4. Opiskelijajäseniä oli 30, eläkeläisiä 90 ja työttömiä 12.

ÄOL:lla on 22 paikallisyhdistystä. Niiden toimintaa tuettiin koulutusavustuksin ja vierailuin.

 

1.2 Suomenopettajat

Liiton sisarjärjestön Suomenopettajat ry:n puheenjohtajana toimi Jenni Alisaari. Suomenopettajilla on myös edustaja ÄOL:n neuvottelukunnassa.

 

1.3 Suomi-koulujen tuki ry.

ÄOL jatkoi toimintaa Suomi-koulujen tuki ry:n kumppanina. ÄOL:n sisarjärjestön puheenjohtaja oli Veera Toivonen.

Suomi-koulujen tuki ry:n sihteerinä toimi ÄOL:n toiminnanjohtaja Anne Helttunen. Järjestö oli mukana suunnittelemassa sekä Suomessa etäyhteydellä 6.–7.8.2020 pidettyjä koulutuspäiviä että eri maissa tapahtuvia maakohtaisia koulutuspäiviä.

Suomi-koulujen tuki ry:n kotisivut toimivat osoitteessa www.suomikoulut.fi. Järjestössä oli jäsenenä 130 Suomi-koulua ja niiden vajaat 600 opettajaa.

 

2 Hallinto

ÄOL:n vuosikokous pidettiin Rovaniemellä 19.1.2020. Kokoukseen osallistui 47 liiton jäsentä. Puheenjohtajana toimi lehtori Jaakko Sarmola. Kokous nimitti vuoden äidinkielenopettajaksi lehtori Tuula Saraniemen. Hän työskenteli valintahetkellä Lyseonpuiston lukiossa Rovaniemellä.

Liiton puheenjohtajana toimi Sari Hyytiäinen ja varapuheenjohtajana Jaakko Sarmola. Hallitukseen kuuluivat Terhi Davies, Mari Erho, Karl Grünn, Ulla Lauhava, Virva Lehmusvaara, Saija Leiding, Hanna Rahko, Teresa Rautapää ja Taina Timonen-Keskimäki.

Hallituksen uutena jäsenenä vuoden alusta aloitti Virva Lehmusvaara. Työskentelyyn osallistui myös neuvottelukunnan puheenjohtaja Minna Inovaara. Hallituksen jäsenet toimivat vuorollaan kokousten sihteereinä. Hallitus kokoontui kuusi kertaa. Kokouksista neljä järjestettiin zoom-etäyhteydellä.

Liiton tilintarkastajana toimi Auditus Tilintarkastus Oy:n Antti Tusa, HT, ja toiminnantarkastajana Mervi Murto. ÄOL:n omistaman kustannusyhtiön Laatusana Oy:n vuosikokouksen päätöksellä yhtiölle ei järjestetty tilintarkastusta. ÄOL:n ja Laatusanan taloushallintoa on hoitanut Talousadvisor Oy ja siellä laskentakonsultti Raija Pönkä.

Liiton toiminnanjohtajana on toiminut Anne Helttunen ja järjestösihteerinä 31.7.2020 asti Kaisa-Maija Eeli, joka teki neljä viimeistä kuukautta töitä SKS:n Oppi ja tieto Oy:ssä vuokrattuna työntekijänä. Uutena järjestösihteerinä 1.8.2020 lähtien on toiminut Jenni Fabritius.

Liiton toimisto on osoitteessa Mariankatu 7 C 1, 00170 Helsinki. Liitto on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuokralainen.

 

2.1 Talous

Toiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota talouden vakaannuttamiseen. Toimintakauden tulos oli 2 769,49 voitollinen. Yhdistyksen omistama Laatusana Oy:n liikevaihto oli 29 091,11 € ja tappio1 183,78 €.

 

3 Työryhmät

3.1 Edunvalvonta

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen näkökulmasta käytettiin puheenvuoroja mm. OAJ:n pedagogisessa toimikunnassa ja Aineopettajaliiton hallituksessa. Lisäksi äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen asemaa pidettiin esillä OAJ:n valtuustossa ja hallituksessa. Jaakko Sarmola edusti ÄOL:a OAJ:n pedagogisessa toimikunnassa POE:ssa ja Sari Hyytiäinen POE:n lukiojaostossa. Minna Inovaara edusti liittoa Aineopettajaliiton hallituksessa. Edunvalvontanäkökulma oli mukana kaikessa liiton toiminnassa.

3.2 Perusopetusryhmä

Perusopetusryhmä kommentoi opetussuunnitelman uudistettua arvioinnin lukua 6 joulukuussa. Ryhmä laati kuudennelle ja yhdeksännelle luokalle valtakunnalliset kokeet vuodelle 2020. Kokeet liittyivät teemaltaan Seitsemän veljeksen ilmestymisen 150-vuotisjuhlavuoteen. Kevään etäopetukseen siirtymisen myötä kokeet muokattiin tilaajille mahdollista etätoteutusta varten. Syksyllä aloitettiin yhteistyössä SUKOLin kanssa selvitystyö valtakunnallisten kokeiden digitalisoimiseksi.

Syyslukukauden alussa työryhmä antoi pyynnöstä ÄOL:n lausunnon perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeriluonnoksesta. Lisäksi aloitettiin kevään 2021 yhdeksännen luokan valtakunnallisen kokeen valmistelu. Työryhmä oli myös mukana Nuori Aleksis yläkoululaisille -kisan kriteeristön määrittelyssä.

Perusopetusryhmään kuuluivat Minna Inovaara, Reetta Nyman, Hanna Rahko (pj), Helena Raski, Panu Saarnivaara ja Annamari Saure.

 

3.3 Lukioryhmä

Keväällä maaliskuussa toteutettiin sähköpostitse ÄOL:n jäsenistölle kysely, jossa tiedusteltiin, miten uuden opetussuunnitelman suomen kielen ja kirjallisuuden moduuleja suunnitellaan toteutettaviksi sekä oppiaineen sisällä että muiden oppiaineiden kanssa.

Lukioryhmän jäsenet Sari Hyytiäinen, Teresa Rautapää ja Taina Timonen-Keskimäki tekivät oppimisympäristö Älyyn päivityksen toimittamalla noin sata uutta esimerkkitekstiä kevään 2020 ylioppilaskokeista sekä niihin liittyviä harjoitustehtäviä. Sama työryhmä laati myös Äidinkielen opettajain liiton äidinkielen ja kirjallisuuden preliminäärikokeen, joka julkaistiin lokakuussa Älyssä.

Sari Hyytiäinen ja SKS:n kustannustoimittaja Kaisa-Maija Eeli laativat opasvihkosen LOPS-uudistus 2021 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan selviytymisopas. Vihkonen jaettiin ÄOL:n jäsenistölle Virke-lehden numero 4/2020 mukana.

Koko lukion Äly -työryhmässä oppimateriaalin tuottajina ovat olleet Terhi Davies, Karl Grünn, Ulla Lauhava ja Jonna Riikonen. Työryhmä on työskennellyt yhdessä oppimisympäristön kustantaja SKS Oppi ja Tieto Oy:n ja kustannustoimittaja Kaisa-Maija Eelin kanssa.

Sari Hyytiäinen on edustanut ÄOL:ää ylioppilastutkinnon kehittämisen seurantaryhmässä

Lukioryhmän jäsenet olivat vuonna 2020 Terhi Davies (pj.), Karl Grünn, Sari Hyytiäinen, Ulla Lauhava, Teresa Rautapää, Jonna Riikonen ja Taina Timonen-Keskimäki.

 

3.4 Ammatillinen työryhmä

Ammatillinen työryhmä on edistänyt ammatillisen äidinkielen opetusta ja opettajien asemaa monella rintamalla. Työryhmän edustus on ollut mukana aktiivisesti Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteiden arviointikriteerien uudistustyössä. Työryhmän jäseniä oli mukana myös YTO-poolissa ja ÄOL:n foorumin suunnittelutyössä. 

Työryhmän edustus vieraili alkuvuodesta OAJ:n toimistolla keskustelemassa ammatillisen äidinkielen opettajien tilanteesta ja jäsenten esiin tuomista epäkohdista. Ammatillisen äidinkielen opettajien asemaa käytiin läpi OAJ:n kanssa erityisesti vuosityöajan näkökulmasta. Jäsenille teetettiin kysely, jossa kartoitettiin miten koulutuksen järjestäjät kunnioittavat äidinkielen opettajien tekijänoikeuksia. Kyselyn tulokset toimitettiin OAJ:lle. Tapaamisessa ja muissa yhteydenotoissa tuotuja asioita työstettiin sekä OAJ:n että ammatillisen työryhmän sisällä.

Opettajien täydennyskoulutusta suunniteltiin ja toteutettiin pandemiasta huolimatta: Opetushallituksen yhteisten tutkinnon osien koulutus toteutettiin webinaarina. Virkkeessä julkaistiin useita ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille suunnattuja artikkeleita. Ammatillisen työryhmän jäsenet ovat luennoineet ammatillisen äidinkielen ja suomen opettamisesta eri yliopistoissa tuleville opettajille. 

Ammatillinen työryhmä kokoontui vuonna 2020 neljä kertaa. Ammatilliseen työryhmään kuuluivat Mari Erho, Johanna Granlund, Leena Griinari, Kaisa Jänis, Jussi Keinänen, Saija Leiding (pj.) ja Penni Pietilä.

3.5 Tiedotustyöryhmä

Työryhmä perustettiin vuonna 2020.

Työryhmä laati liiton viestintästrategian, jonka mukaan ÄOL:n viestinnän tavoitteita ovat mielikuvan parantaminen liiton toiminnasta, vaikuttaminen mielikuvaan äidinkielen opettajien työstä, jäsenhankinnan ja -pidon parantaminen ja liiton rahoituksen turvaaminen. Lisäksi viestinnällä nostetaan esiin syitä, mitä jäsenet saavat jäsenmaksun vastineiksi. Viestinnän pääviesti on, että ÄOL:n jäsenyys kannattaa.

Työryhmä laati viestinnän vuosikellon ja määritteli, miten ÄOL käyttää erilaisia viestintäkanavia. Työryhmä avasi ÄOL:n Instagram-tilin.

Viestintätyöryhmään kuuluivat Mari Erho, Anne Helttunen (sihteeri), Virva Lehmusvaara, Saija Leiding, Teresa Rautapää, Jaakko Sarmola (pj.) ja Taina Timonen-Keskimäki.

 

4 Neuvottelukunta

Neuvottelukunnan puheenjohtajana on toiminut Minna Inovaara ja varapuheenjohtajana Leea-Maaret Aho. Neuvottelukunnan kevätkokous siirrettiin syksyyn ja pidettiin etäkokouksena 27.10. Tässä kokouksessa neuvottelukunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Taru Hämäläinen. Varapuheenjohtajana jatkaa Leea-Maaret Aho.

 

5 Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

5.1 Aineopettajaliitto

Aineopettajaliitossa on yhdessä muiden jäsenliittojen kanssa otettu kantaa ja vaikutettu ajankohtaisiin aineenopettajuutta koskeviin kysymyksiin. Ajankohtaisista edunvalvonnan ja koulutuspolitiikan kysymyksistä on neuvoteltu pedagogisten järjestöjen puheenjohtajien ja OAJ:n johdon säännöllisissä tapaamisissa, joissa on tuotu esiin aineenopettajien palkkaukseen, työaikaan ja tuntijakoon liittyviä kysymyksiä. Aineopettajaliiton hallituksen jäsenenä on toiminut Minna Inovaara ja varajäsenenä Helena Raski.

5.2 Yhteistyö opetusviranomaisten kanssa

Opetushallituksen kanssa yhteistyössä valmiiksi suunniteltu Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi jouduttiin perumaan.

5.3 Yhteistyö muiden pedagogisten järjestöjen kanssa

Yhdessä kymmenen muun pedagogisen järjestön (Aineopettajaliitto, BMOL, Suomen erityiskasvatuksen liitto, HYOL, Kotitalousopettajat, Suomen Luokanopettajat, MAOL, SUKOL, TAO ja TOL) kanssa suunniteltiin Educa-messuille 2020 yhteinen osasto, Opettajan olohuone, jonne liitot pyysivät omia luennoitsijoitaan ja esiintyjiään. ÄOL:n esiintyjä oli suomentaja Kersti Juva.

5.4 Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

ÄOL oli jäsenenä ja virallisesti edustettuna Lukukeskuksessa (hallituksessa Leena Paasio-Leimola), Mediakasvatuskeskus METKA ry:ssä (hallituksessa Helena Raski). ÄOL kuului myös Viestintäkasvatuksen seuraan, Ilmaisukasvatus ry:hyn, Koulukirjastoseuraan ja Mediakasvatusseuraan.

Kotimaisten kielten keskuksen suomen kielen lautakunnassa on toiminut Sari Hyytiäinen.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran valtuuskunnan jäsenenä on toiminut Tuula Saraniemi.

Turun Kirjamessujen päätoimikunnassa oli Anne Helttunen.

Turun kirjamessut peruuntuivat ja Helsingin kirjamessun siirtyivät verkkoon, siksi Suunnista kirjaan

-projektit peruuntuivat molempien messujen osalta. Sen sijaan ÄOL jakoi yhdessä Suomen tietokirjailijoiden kanssa ilmaisia opettajalippuja Helsingin verkkomessuille. Opettajalippuja jaettiin 1178 kappaletta.

Selkokeskuksen Selkokielen neuvottelukunnassa liittoa on edustanut Virva Lehmusvaara (jäsen) ja Leena-Maija Kenttämies (varajäsen).

5.5 Kilpailut

Suomen Kirjasäätiö jatkoi ÄOL:n kanssa Pikku-Finlandia-kirjoituskilpailuperinnettä. Liiton edustajana kilpailun loppuraadissa oli Sari Hyytiäinen. Kilpailun voittaja julkaistiin viikolla 45. Koska palkintojenjakotilaisuutta ei voitu järjestää, Sari Hyytiäinen haastatteli kilpailun voittajaa Adrian Sundbergiä Zoom-yhteydellä ja video jaettiin sosiaalisessa mediassa.

Yläkoulun Nuori Aleksis -palkinto annettiin Marisha Rasi-Koskiselle romaanista Auringon pimeä puoli. Nuori Aleksis raadissa oli mukana 71 yläkoulun oppilasta. Koska palkinnonjakotilaisuutta ei voitu järjestää, Kirjastokaista teki videon raatilaisista ja Jenni Fabritius haastatteli Rasi-Koskista Zoomilla. Molempia videoita jaettiin sosiaalisessa mediassa. Projektin toteutti Jenni Fabritius.

Opinkirjon ja Yksityisyrittäjäin Säätiön Yritys Hyvä -kirjoituskilpailun toteuttamiseen ja raaditukseen osallistui Anne Helttunen.

Sari Hyytiäinen osallistui Suomalaisen Klubin organisoiman Suomalaisen kirjoituskilpailun suunnitteluun ja loppuraatiin. Esiraadissa toimi Hilkka Lamberg.

Sari Hyytiäinen osallistui Suomalaisen Klubin Vuoden suomalainen kieliteko -palkinnon projektiryhmään.

 

6 Koulutustoiminta

Liiton talvipäivät pidettiin Rovaniemellä 18.–19.1.2020. Päivien otsikkona oli Tarinallistettu maailma. Päiville osallistui noin 90 opettajaa. Talvipäivien järjestelyistä vastasi Lapin äidinkielen opettajat Hanna Huhtisen johdolla.

Liitto tuki paikallisyhdistyksiä jakamalla koulutusavustuksia.

 

7 Julkaisu- ja tiedotustoiminta

7.1 ÄOL:n tiedotus

Toimikaudella lähetettiin yksi sähköinen jäsenkirje ja lukuisia muita tiedotteita. Lisäksi ÄOL:n toimintaa ja jäsenyyttä esiteltiin opetusharjoittelijoille.

Kirjoituskilpailujen, eri projektien ja talvipäivien tiedotusta hoiti liiton toimisto.

Jäsenet saivat Virke-lehden ja sähköisen vuosikirjan. Lisäksi liiton jäsenille avattiin pääsy digitaaliseen ylioppilaskokeeseen valmentavaan Äly-oppimisympäristöön.

Liiton verkkosivut toimivat osoitteessa www.aidinkielenopettajainliitto.fi.

Liiton omalla Facebook-sivulla on hiukan yli 2000 seuraajaa. Lisäksi on käytössä vain liiton jäsenille tarkoitettu Facebook-ryhmä.

Liitolle tuotiin Instagram-tili, jolla oli kauden lopussa 195 seuraajaa.

 

7.1.1 Virke

Liiton jäsenlehti Virke ilmestyi neljä kertaa. Virkkeen painos oli 2 100 kappaletta. Lehti on äidinkielenopettajien keskeisin tiedotuskanava ja tärkeä täydennyskoulutuksen väline.

Lehden sisällöstä vastasivat päätoimittajina Jaana Ristimäki, toimitussihteeri Anne Helttunen ja toimitusneuvosto, johon ovat kuuluneet Kaisa Jänis, Virva Lehmusvaara, Sari Noponen ja Annamari Saure.

7.1.2 Vuosikirja

Liiton vuosikirjan Kaikkien koulu(ksi) toimitti Katriina Rapatti. Kirja ilmestyi huhtikuussa 2020 sähköisenä. Siitä otettiin myös pieni paperipainos toimitettavaksi vakiotilaajille.

7.2 Muu julkaisutoiminta

7.2.1 Julkaisuryhmä ja Laatusana Oy:n julkaisut

ÄOL:n kustannusyhtiön Laatusana Oy:n hallinnosta toimitusjohtajana vastasi Anne Helttunen. Laatusanan hallituksen muodostivat toimitusjohtajan lisäksi Sari Hyytiäinen (pj.), Terhi Davies ja Panu Saarnivaara.

Preliminäärikoe vuodelle 2021 julkaistiin sähköisenä Äly-oppimisympäristössä syyskuussa 2020 Tehtäväpakettiin kuuluivat lukutaidon koe arviointivinkkeineen ja kirjoitustaidon koe. Kokeen laati työryhmä, johon kuuluivat Sari Hyytiäinen, Teresa Rautapää ja Taina Timonen-Keskimäki.

Yläkouluille tarkoitettu novelliantologia Tiheä pulssi julkaistiin elokuussa 2020. Sen toimittivat Anne Helttunen ja Mervi Murto.

Julkaisuryhmä vastasi Laatusana Oy:n julkaisuista. Ryhmään kuuluivat Jaakko Sarmola (pj.), Irene Bonsdorff, Suvi Kaipainen, Tuula Uusi-Hallila ja Anne Helttunen.

7.2.2 Äly

Äly-oppimisympäristön kehittämistä jatkettiin yhdessä SKS Oppi ja tieto Oy:n ja Mediapoolin kanssa. Älyn laajentumista koko lukion kattavaksi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaaliksi on ollut työstetty koko toimikauden ajan

Äly-työryhmään kuuluivat Terhi Davies, Karl Grünn, Ulla Lauhava ja Jonna Riikonen.