ÄOL:n säännöt

1.Yhdistyksen nimi on Äidinkielen opettajain liitto ry. Liiton kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.’

2. Liiton tarkoituksena on huolehtia äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittämisestä ja valvoa jäsentensä ammattiin liittyviä etuja.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

–  edustaa julkisuudessa jäseniään alan opetus- ja kasvatusoloja koskevissa erityiskysymyksissä

–  ilmoittaa näkemyksensä jäsenten ammatillisia etuja koskevista asioista Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:lle, kouluviranomaisille, koulutuksen järjestäjille ja valtiovallan edustajille

–  harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

–  järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia

–  pitää yhteyttä liittoa lähellä oleviin yhteisöihin.

4. Liiton jäseniä ovat kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun. Jäseniksi liiton hallitus voi hyväksyä muitakin liiton alalla toimivia henkilöitä.

Jäsen, joka ei ole vuoteen suorittanut jäsenmaksua, katsotaan eronneeksi liitosta.

Kunniajäseniksi liitto voi kutsua hallituksen ehdottamia henkilöitä.

Liiton jäsenet voivat perustaa ÄOL:n paikallisyhdistyksiä. Ne määräävät itse toiminnastaan, ja niiden säännöt on alistettava liiton hyväksyttäviksi.

5. Liitto perii vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää.

Kunniajäsenet, hallituksen jäsenet ja neuvottelukunnan puheenjohtaja eivät maksa jäsenmaksua liitolle.

Liitto voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä panna toimeen keräyksiä.

6. Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi, jäsenet kolmeksi vuodeksi. Hallituksen jäsenistä kolme on joka vuosi erovuorossa. Hallituksen jäsen voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kaksi kautta, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kolme kautta.

Tarpeen vaatiessa hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

Liiton nimen merkitsee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

7. Liiton tilit päätetään 31. lokakuuta. Tilinpäätös on jätettävä tarkastettavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viikon kuluessa tilinpäätösasiakirjojen vastaanottamisesta.

8. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle omasta aloitteestaan tai kahden jäsenen sitä kirjallisesti pyytäessä. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi muuta hallituksen jäsentä on kokouksessa saapuvilla. Äänestettäessä ratkaisee äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan ääni. Tarvittaessa asioista voidaan päättää myös etäneuvotteluyhteyksin.

9. Hallituksen tehtävänä on

–  hoitaa liiton asioita

–  kutsua liitto kokouksiin ja valmistaa niissä käsiteltävät asiat

–  panna täytäntöön liiton kokouksien päättämät asiat

–  huolehtia julkaisutoiminnasta

–  hoitaa liiton taloutta

–  pitää luetteloa liiton jäsenistä.

Tehtävien käytännön hoitamista varten hallitus perustaa tarvittavat työryhmät ja valitsee liiton toimihenkilöt. Toimihenkilöt ja heidän tehtävänsä määritellään erityisessä ohjesäännössä, josta hallitus päättää.

10. Hallituksen apuna on liiton neuvottelukunta, johon kuuluu kunkin kohdassa 4 tarkoitetun paikallisyhdistyksen valitsema edustaja. Hallitus kutsuu sen koolle vähintään kerran vuodessa.

11. Päätäntävaltaa liiton asioissa käyttää liiton kokous. Vuosikokous pidetään tammikuussa. Mikäli jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, hänen tulee esittää se kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30.11.

Kutsun vuosikokoukseen samoin kuin muihinkin kokouksiin hallitus lähettää liiton jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

Hallituksen tulee kutsua liitto ylimääräiseen kokoukseen, jos vähintään viidesosa sen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Sekä vuosikokous että ylimääräinen kokous voidaan järjestää etäneuvotteluyhteyksin, jos hallitus niin päättää.

12. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

–  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa.

–  Vahvistetaan hallituksen laatima kertomus liiton toiminnasta.

–  Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

–  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

–  Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka toinen vuosi.

–  Valitaan hallitukseen kolme jäsentä erovuoroisten tilalle.

–  Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heidän varahenkilönsä.

–  Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio.

–  Määrätään jäsenmaksun suuruus.

–  Päätetään hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, hallituksen ja neuvottelukunnan jäsenille sekä työryhmien jäsenille ja tilin- ja toiminnantarkastajille suoritettavasta korvauksesta.

–  Käsitellään jäsenten kokoukselle määräajassa esittämät asiat.

13. Äänestys liiton kokouksissa on avoin. Jos pyydetään lippuäänestystä, se on toimitettava. Jokaisella läsnäolevalla yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni, valtakirjalla ei saa äänestää.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin ovat kyseessä näiden sääntöjen 14. pykälässä mainitut asiat. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta vaaleissa ratkaisee arpa.

Äänestys voidaan toteuttaa myös sähköisesti, jos kokous niin päättää.

14. Päätös sääntöjen muutoksesta tai liiton purkamisesta tehdään vuosikokouksessa. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa, liiton purkamiseen kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

15. Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, sen varat lahjoitetaan johonkin liiton pyrkimystä edistävään tarkoitukseen, mistä päätetään liiton viimeisessä kokouksessa.

 

Säännöt on vahvistettu Äidinkielen opettajain liitto ry:n vuosikokouksessa 23.1.2022.